Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
216 E.
ren, uit ervaring weien. Extremity, h» uiterste, koog-
beproeven, ste graad, groote ver-
Experienced, adj, ervaren. tegenheid.
Experiment, ».^roe/MemiMj. to Exult, v. n. juichen.
Expiation, boete, hoeling. Exultation, verrukking.
Expiration, 8. afloop. Eye, s. oog,
to Expire, v. tv, uitademen, to Eye, v. a. aanzien, be-
sterven, schouwen,
to Explain, y, sl, verklaren, Eyelid, 8. ooglid,
duidelijk maken, uit el-
kander zetten, F.
Exploit, 8. gewigtige daady
gelukkige onderneming. Fable, s. fabel,
to Expose, V. a, uitstal- Face. s. gezigt, aangezigt,
len , ten toon stellen. Facetious, adj. ^cex/t^, ^rap-
ter beschaming, ten spot pig, schertsend, luimig,
overgeven, blootstellen. Fact. s. handeling, daad;
to Expound, V. a. verkla- in /act, in der daad,
ren, duidelijk maken. waarlijk.
Express, Vidy uitdrukkelijk. Faction, s. factie, partij
duidelijk, {in den staat),
to Express, v. a. uitdruk- Factor, factoor , in
ken, uiten. handelszaken de plaats
Expression, s uitdrukking, van den koopman h9-
Exquisite, adj. uitgelezen, kleedt),
voortreffelijk, uitmun- Faculty, s. bekwaamheid,
tend, keurig, heerlijk. vermogen,
to Extend, v. a. uitstrek- to Fail, v, n. ontbreken,
ken, uitbreiden, zich in gebreke blijven, mis-
uitstrekken, sen, zijn' pligt of belofte
Extensive, adj. uitgestrekt, niet vervullen, te kort
Extent, 8. omvang, uitge- schieten , mislukken,
breidheid,uitgestrektheid. Fain, adv. gaarne,
to Extinguish, v, a, uitdem- Faint, adj. mat, krachte-
pen, uitblusschen , uit» loos, flaauw.
dooven, to Faint, v. n. bezwijmen,
Extract, s. uittreksel. in flaauwte vallen.
Extraordinary, adj. buiten- Fair, adj. schoon, regt-
gewoon , buite7igemeen, schapen, billijk, eerlijk,
ongemeen. Fair, adv. zacht, gelaten;
Extravagancy, s buitenspo- soft and fair, zac/U, «acA//
righeid, verkwisting. Faith, s. geloof, trou%o,
Extravagant, adj. buiten- {verzekerenderwijze:) op
sporig, verkwistend, mijn woord van eer; be-
Extrenie, adj. zeer groot, lofte, gegeven woord; I
Extremely, adv. zeer, ten have given ray faith, ik
hoogste. heb mijn woord gegeven.