Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
E, 215
lijkheidy onloochenhaar- to Excuse, t. a. tscront-
heidy bewijs, getuige- schuldigen,
nis, verklaring, getuige, verontschuldiging.
Evil, adj. kwaad slim, erg. Execrable, adj. a/schuwe-
Evil, 8. kwaad, ellende, lijk, vervloekt.
kwaal, ramp, %.verwensching,
to Exact, V. a. {als een' vervloeking,
pligt) vorderen. to Execute, v, a. voltrek-
Exact, adj. naauwkeurig. hen, met den dood straf-
Exactly, e^Hiy, naauwkeurig- fen, regten,
lijk. Execution, s, uitvoering ,
Exactness, 8. naauwkeurig- strafoefening; place of
heid, execution, strafplaats,
to Exalt, V. a. verheffen. Executioner, s.^cAer/jreg/er.
Examination, s. toetsing, Executor, s. voltrekker van
verhoor, eenen laatsten wil, exe-
to Examine, v. a. onderzoe- cuteur,
ken , toetsen. Exercise, s. oefening, xcerk.
Example, s. voorbeeld. thema.
to Exasperate, v. a. verbit' to Exert, v. a. volbrengen y
teren. {met ijver) gebruiken,
Exceedingly, adv. onge- inspannen,
meen, buiten mate. to Exhaust, a, uitputten,
to Excel, v. a. uitmunten, to Exhibit, v. n. vertoonen
overtreffen. {een tooneelstuk).
Excellence, s. voortreffe- Exile, 9. verbanning, ban-
lijkheid. neling.
Excellent, adj voortreffelijki to Exist, v. n, aanwezig
Except, adv. et prep. «tVj/e- zijn, bestaan,
zonderd, behalve. Existence, 8. artnïpcse«, be-
to Except, a. uitzonderen. staan.
Excepting, prep, uitgezon- to Expatiate, v.n. zich met
derd. woorden wijdloopig over
Excess, s. overmaat, on- iets uitlaten, uitwijden,
matigheid; to excess, to Expand, v, a, uitbreiden,
buitensporig. uitspannen, uitzetten.
Excessive, buitensporig, to Expect, v. a. verwachten.
Excessively, adr. ongemeen. Expectation, s. uertuae/tM'ngf,
to Exchange, v. a. ruilen. Expediency,s.doelmatigheid,
verruilen. Expedient, s. {geschikt) mid-
Excbange, s. ruiling; bil! del; adj. passende, doel-
of exchange, ioissel. n\atig,geschikt,raadzan7n,
to Excite, V. a. verwekken. E\ped\\\on,s.togt,afzending,
to Exclaim, v. n. uitroe- Expense, s, uitgave, on*
pen, uitschreeuwen, kosten.
Exclamation, s. uitroep. Expensive, adj. kostbaar.
Exclusion, 8. uitsluiting. to Experience, v. a. erra-