Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
D. 205
to Decoy, v. a. in ecnen to Deliberate, v. a. over-
valstrik lokken. leggen.
to Decrease, v. n. afne- Deliberately, adv. we* oper-
men , verminderen, zich leg.
inkorten. Delicacy, s. aangenaam-
to Decree, v. a. besluiten, heid, delicatesse, koste^
verordenen , toewijzen. lijke spijze.
Decree, s. besluit, verorde- Delicate , &d\. delicaat, aan-
ning , wet, genaam, bekoorlijk, fijn ,
to Dedicate, v. a, wijden, teeder, netelig,
toewijden. Delicious, adj. lekker, aan-
Deed, s. daad, schriftelij- genaam,
ke verhandeling, akte. Delight, s. vergenoegen.
to Deem, v. a. daarvoor to Delight, v. n. zijn ge-
houden, oordeelen. noegen in iets vinden
Deepi adj. Deeply, adv. to Deliver, v. a. bevrijden,
diep. {voornamelijk met up)
Defamation, s. lastering, overgeven, overleveren,
verongelijking, eervooting. Deliverance, s. vrijheid,
to Defeat, v. a. verijdelen , bevrijding.
vernietigen. Deliverer, bevrijder, red-
to Defend, v. a. verdedi- der.
gen, beschermen. Delivery, s. uitlevering.
Deformity, s. leelijkhcid, Delphi, s. Delphi, {het be-
mismaaktheid, roemde orakel van Apol-
to Defray, v. a. de kosten la in Griekenland),
van iets dragen, goed- Delusion , s. inisleiding.
maken. to Demand, v. a. verlan-
Degeneracy, s. ontaarding, gen, vorderen, vragen.
to Degrade, v. n. vernede- \)em^nA vordering, eisch,
ren, verlagen. ^ behoefte.
Degree, s. trap, graad; h^ ' io Demonstrate, v. a. be-
degrees, trapswijze; in wijzen.
any degree, maar eenig- Denial, s. weigering,
zins. Denomination, s. benaming.
Deity, s. godheid. to Deny, v. a. ontkennen,
to Deject, v, a. ter neder loochenen, weigeren, af-
slaan, moedeloos maken, slaan,
Dejectcd, adj, neérslagtig, to Depart, v. n. afreizen,
treurig. vertrekken.
Delay, s. uitstel; without Departure, s.o/rciw.ccr/rcA;.
any delay, zonder uitstel, to Depend, v. n. afhangen,
dadelijk, met upon, staat maken
to Delay, v. a. uilstellen, op, rekenen op,
talmen. Dependance, s afhankelijk-
Deliberate, adj. kloekmoe' heid,
dig y overlegd. Dependant, s. afhangeling.