Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
(J.
201
to Consume, v. a. verteren.
Consummate, adj. vohin-
digd, volkomen, hoogst.
Consumption , s. hetgeen ver-
bruikt wordt, verbruik,
tering.
Consumptive, adj. uitte-
rend, teringachtig.
Contagion, s. aansteking,
aanstekende ziekte,
to Contain, v. a. bevatten,
in zich bevatten, in
toom houden, tegenhou-
den,
to Contemplate, v. a. be-
schouwen , gadeslaan.
Contemporary, s. tijdgenoot.
Contempt, s. verachting.
Contemptible, adj. verach-
telijk.
Contemptibly, adv. verach-
telijk.
to Contend, v. n. twisten t
wedijveren.
Content, adj. tevreden.
Content, s. tevredenheid;
{in plur.) inhoud.
Contented , adj. tevreden.
Contention, s. twist, wedij»
ver^ ijverzucht.
to Contest, v. a. betwisten.
Continually, adv. onophou-
delijk.
Continuance, s. voortduring.
to Continue, v. a. et n. voort-
varen , voortzetten, doen
voortduren, volharden ,
duren , blijven.
Continued, adj. herhaald.
Continuity, s. onafgebrokene
zamenhang ,'ona/gebrokene
reeks, aaneenschakeling.
Contraband, s. contraban-
de , heimelijk ingevoerde
verbodene waren, smok,^
Keigoederen,
to Contract, v. a. zamen-
trekken, verkorten; to
contract the habit ofdrink-
ing, zich aan den drank
verslaven.
Contrary , adj. tegenoverge-
steld.
Contrary, 8. tegendeel; on
the contrary, in tegen-
deel, daarentegen,
to Contribute, v. a. bijdra-
gen.
to Contrive, a. et n.
uitvinden, bedenken, in-
rigten, verordenen, iet»
ergens aanbrengen,
to Control, v, a. beheer-
schen, in zijne magt heb-
ben.
Controversy, 9. twist, sir^d.
Convenience, s, gemak, ge-
rijf.
Conveniently, adv. gemak-
kelijk.
to Converse, v. n. met ie-
mandomgang hebben, mei
iemand spreken.
Conversation , s. omgang ,
gesprek.
to Convert, t. a. verande»
ren , aanwenden, ge-
bruiken,
to Convey, v. a. voeren,
overleveren, overgeven,
mededeelen.
to Convict, V, overtuigen,
to Convince, v. a. overtui-
gen, overreden.
Convulsion, s. stuiptrekking
van het ligchaam, ioan-
orde, beroerte, twist.
Cook, 8. kok, keukenmeid,
Cool, adj. koel.
Coolly, adv. koel, koel-
bloedig.
Copiousness, », overvloed,
volheid, rijkdom in woor-
den,
15