Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page

200
c.
Conünement, s, opsluitiiig,
gevangenschap,
to Confirm , v. a. hekrach"
iigen, bevestigen,
Conlluence, s. zamenloop,
toeloop,
to Conform, v. n. zich naar
iets schikken, zich tot
iets verledigen,
to Confound, v. a. verwar-
ren , verlegen of bedrem"
meld maken, beschamen.
Confused, adj, verward.
Confusion, s. verwarring,
, wanorde^ bedrommelivg,
beschaamdheid.
to Congratulate, v. a. geluk
wenschen , zijne vreugde
betuigen.
Congratulation, s. geluk-
wensch.
Conjugal, adj. echtelijk.
Conjuncture, adj. omstan-
digheid, gewricht.
to Conjure, v, a. bezweren,
to Conquer, v. a. overwin-
nen.
Conqueror, s. veroveraar ,
overwinnaar.
Conquest, s. verovering.
Conscience, s. geweten.
Conscientiously, adv. naauw-
gezet.
Conscious, adj. bewust, in
zijn geweten overtuigd.
Consent, s. toestemming,
overeenstemming; with
one consent, eenparig.
to Consent, v. n. instem-
men, bewilligen.
Consequence, s. gevolg; in
consequence of this de-
claration , ten gevolge van
deze verklaring , invloed,
gewigt; a thing of little
consequence, eene zaak
va7i weinig belang.
Consequently, adv. gevolge-
lijk,
to Consider, v. a. beschou-
wen, overleggen.
Considerable, adj, aanmer^
kelijk.
Consideration, s. beschou-
wing , overweging.
to Consist, V. n. bestaan.
Consolation, s. troost.
Conspicuous, adj. in het
oog vallende, uitmun-
tend, aanzienlijk.
Conspiracy, s. zamenzwe-
ring.
Conspirator, s. zaamgezwo-
rcne , eedgenoot.
to Conspire, v. n. zamen-
zweren, zich vereenigen,
overeen stemrnen.
Constant, adj. vast, onver-
anderd, bestendig, vol-
hardend.
Constantly, adv. bestendig ,
volstandig, gestadig.
Constitution, s. ligchaams-
gestel, regeringsvorm.
to Constrain , v. a. hinden,
kluisteren, dwingen.
to Construct, v. a. bouwen,
zamenstellen.
Construction, s. zamenstel-
ling , vervaardiging.
to Construe, v. a. uitleg-
gen, verklaren.
Consul, s. Consul.
Consular, adj. tot den Con^
sul behoorende, consulair.
Consulship, s, consulschap.
to Consult, V. a. etn. raad-
plegen » raad vragen ,
voor iets zorgen, en met
opzigt tot hetzelve hande-
len , daar Lp zien, be-
raadslagen.
Consultation, s. beraadsla-
ging, raadpleging.