Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
c.
199
to Complete, v. a. voleiti'
dig en.
Completion, a. voleinding,
hoogête graad.
Complexion , è. gelaatskleur,
uiterlijke kleur van een
ding , uiterlijk, gesteld-
heid (van het ligchaam).
Compliment, s. compliment.
to Compliment, v. a. iemand
een compliment maken.
to Comply, V. n, zich naar
iets schikken, zich iets
laten ioelgevallen, toe-
stemmen.
to Compose, v. a. zamen-
stellen, opstellen, ver-
vaardigen , uitmaken, een
deel van iets zijn.
Composed , adj. stemmig ,
ernstig, zamengesteld.
Composing, s. opstel, za-
menstelling.
Composure, s. gemoeds rust,
kalmte, tegenwoordigheid
van geest,
to Comprehend, v. a. in
zich bevatten, bevatten,
behelzen, begrijpen,
to Compute, v. a. tellen,
berekenen*
Comrade, kameraad, mak-
ker.
Con, adv. in plaatsvancon»
tra, tegen; pro and con,
voor en tegen,
to Conceal, v. a. verber-
gen, verhelen.
Concealment, 9. verberging,
plaatsvan toevlugt,schuil-
plaats,
to Conceive, v. a. koeste-
ren; to conceive hopes,
hoop koesteren, begrij-
pen, denken.
Concern, s. bekommering,
zorg, verdriet.
to Concern, v. a. betreffen ,
aangaan.
Concerning, prep, betref-
fende.
Concert, s. concert.
to Conclude, v. a. et n.
sluiten, een besluit op-
maken, beslissen, eindi»
gen, besluiten.
Conclusion, s. besluit, ge»
volgtrekking.
Concourse, s. toeloop f za-
menloop.
to Condemn, v, a. veroor-
deelen.
Condfmnation, s. veroor^
deeling,
to Condescend, v. n. zich
gemeenzaam maken y zich
verwaardigen,
Condiiion, s. toestand, voor-
waarde , rang,'stand,
to Conduct, V. a. geleiden.
Conduct, s. gedrag.
Conductor, s. geleider.
to Confer, v. a. mededee-
len , geven, opdragen.
Conference, s. gesprek, za-
menspraak (over gewigti-
ge onderwerpen),
to Confess, v. a. bekennen.
Confession, s. bekentenis.
Confessor, s. biechtvader.
to Confide, v. n. vertrou*
wen, zich op iets verlaten.
Confidence, s. vertrouwen,
eigenwaan.
Confident, adj. verzekerd,
overtuigd van iets.
Confident, s. vertrouweling,
vertrouwde.
Confidently, adv. op eene
vertrouwelijke wijze,
to Confine, v. a. beper-
ken, bepalen, besluiten,
opsluiten, in hechtenis
7temen.