Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
c.
193
* to Burn, v. a. etn. óran- daad aangeduid); adv.
den, Tcrhranden. daarnevens, daarbij.
Burnt, of Burned, z. to
Burn, verbrand. C.
* to Burst, eidL, bersten,
{imp, et part, huTii) doen Cabin, s. hut, hajuit.
bersten, doen springen, CMnei, kabinet, spreeh-
plotseling en met onstui- kamer,
migheid komen; bursting Cadi, s. Cadi, {regter bij de
into the room, in de ka- Turken),
mvr stuivende, uiibar- Caesar, s. Ce^ar, (de fteA'cwdc
fiten, met hevigheid zigt- Romeinsche veldheer en
banr wordtn ; he burst ot^t stichter der H.nionarchie).
a laughing, hij borst uit Cage, s. kooi, vogelkooi,
van lagclien. Calais, s. Calais, naam eener
to Bury, v. a. begraven, stad in Frankrijk.
Bush, s. struik, heesterge- Calamity,s,tarn/?,
was to Calculate, v. a. uitre-
Busily, adv. naarstig, vlijtig, kenen, berekenen, naauic^
Business, s. werkzaamheid, keurig {volgens zekere
zaak; now to our business, bedoelingen) inrigten,
nu ter zake. Calf, s. kalf, kuit.
to Bustle , V. n {door eenen Calif, s. Calif, {de titel der
hoop volks) henen drin^ opvolgers van Mahomed),
gen, stommelen, woelen,
to Busy, V. a. bezig houden,
Busy, adj. bezig,
But, conj. maar, doch, in-
tusschen, slechts, behaU
ve; none but, niemand
dan, als slechts, dat niet.
to Call, V. a. roepen; to
call upoH, aanroepen,
noemen; called , genoemd,
een kort bezoek bij iemand
afleggen, hem komen
spreken; to call again te-
rug komen.
Pia no doubt, no ques» Call, s. oproeping, uitnoo-
tion, staat het in plaats diging, bevel.
van that, dat.
Butter, s. boter.
Biitterily, s. vlinder, kapel,
Buttorï, s. knoop,
* to Buy, V. a. {imp. en
part. bought) koopen.
Buzz, s. gesuis, gemurmel,
gedrui.Hch,
By, prepos. door. hij, naast;
Calm, s. rust; adj. gerust.
Calmly, adv. gerust.
Calumny, s. lastering,
to Calumniate, v. a. laate^
ren , kwaad spreken van,
Cambridge, s. Cambridge,
{eene beroemde universi-
teit in Engeland),
Camel, s. kameel.
by himself, alleen; h^ no Camillus, s. Camillus, (een
means , geenszins. (Daar- beroemd Romeisch veld-
door wordt do werkende
oorzaak, het werktuig,
middel, ook de wijze eener Campaign, s" veldtogt,
14
heer).
Camp , 8. legerplaats.