Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
A.
187
to Assume, v. a. aannamen^
%ich aanmatigen»
Assurance, a. onverschrok-
kenheid ^ vrijpostigheid»
to Assure , v. a. verzekeren,
to Astonish, v. a. verbazen.
Astonishment, s. verbaasd-
heid,
Astyages, s. Astyages, (ko-
ning der Meders).
At, prep, te, aan^ tn; at court,
aan het ho/; at home, to
huis. Dikwijls beteekent
het de wijze eener daad:
at least, ten minste; at
once, eensklap8;at length,
eindelijk; at first, inhei
eerst,
Atchieve , voleinden , vol-
tooijen,
Athenian, s. een Athener ^
(iemand uit Athene).
Athens, s. (de stad)Athene»
to Atone , v, n. eene tergoe»
ding voor iets zijny boeten»
to Attach, V. di. genegen zijn,
verknocht zijn, zich met
iemand verbindeny iemand
tot zijne partij overhalen ,
iemand innemen.
Attachment, s. verknocht-
heid y toegenegenheid,
to Attack, V. a. aantasteny
aanvallen.
Attack, 8. aanval.
Attempt, 8. proefy poging,
to Attempt, V, a. beproeven,
to Attend, a. et n. verzei-
len , verschijnen, zich op
eene dagvaarding vertoo»
nen , wachten y oppassen,
bedienen, {een werk) ver-
rigten; to attend divine
«ervice , de godsdienst bij-
v;onen»
Attendance, 8. gevolgy
dienden^onihaalyhediening.
Attendant, 0. bediendey op-
passer^ volgeling; the at-
tendants of the king, het
gevolg des koningsy ie-
mandy die aan een^ ander
bezoek geeft y gezelschap-
houder.
Attention, s. oplettendheid.
Attentive, adj. oplettende
Attica, 3. Attica y (eene pro-
vincie van Griekenlandy
waarvan Athene de hoofd-
stad was).
Attire, 9. dragt y kleeding»
Attitude, 8, houding (des lig-
chaams).
to Attract, v. a. lokken y tot
zich trekken,
to Attribute, v, a. toeschrij-
ven y aantijgen.
Audience, 9. gehoorgeving y
audientie, toehoorders,
auditorium.
Auditor, 8. toehoorder.
to Augment, v. a. vermeer-
deren»
Augur, s. vogelwigchelaar,
Augustus, 8. Augustus, {de
eersteRomeinsche keizer).
Aulis, i.AuliSy (eene Griek-
sche haven in Boeoii'è)»
Austere, adj. streng y hard.
Austerity, 8. strengheid,
harde leefwijze»
Authentic, adj. geloofwaar-
dig.
Author, 8. schrijver.
Authority, s. aanzieny gezag.
Autumn, s. herfst,
to Avail, V. n. nuttig sijn, tot
nut verstrekken , baten.
Avarice, 8. gierigheid.
to Avenge, v.a, (zich)wreken.
to Avert, v. a. afwenden.
to Avoid, v.a. vermijden.
to Await, {even als het en-
kele wait) v.a. verwachten.