Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
184
A.
Ambitious, adj. cergietigy
eerzuchtig y uit eerzucht
naar iets trachtende.
Amends, s. veigoedingy scha-
deloosstelling ƒ to make
smendsy iemand iets weder
bezorgen, vergoeden.
Amiable, acij. beminnelijk.
Amidst, prep, in het midden,
midden in.
Amiss, adv. onregty kwaad;
to do amiss, misdoen.
Among, amongst, prep, onder
{in de betoekenis eener rer-
MPnging en verbinding
met andere dingen); among
men, onder de menschen;
among them, in hun
midden.
Amount, 6. beloop y geheelc
som.
Amphibious,
(van dieren y die in het wai-
ter en op het landleven),
Am^ihitheatre , s. amphithea-
ter y{kringvormige schouw*
burg).
Ample, adj. grooty wijd.
to Amuse, v. a. vermaken y op
eene aangename wijze be-
zig houden y paaijen.
Amusement, s. tijdverdirijfy
tijdkorting.
An, art. een y eency eenen.
Ancestor,s. voorvadery stam-
vader,
Anchises, t. Anchisesy (een
Trojaansch prins y vader
van Eiieas),
Ancient, adj. oud; the an-
cients, de ouden,
Andromache, s. Andromache,
eene Trojaansche prinses y
de gemalin van Hector)*
Angel, 8. engel.
Anger, s. toorn, ontevreden-
heid y gramschap.
to Angle, V. n. hengelen.
Angry, adj, toornig y gram-
storig.
Anguish, 8. angsty benaauwd-
heid.
Animal, adj. dierlijk; s.
dier.
Animation, s. bezieling y op-
wekking y vuur.
Animosity, s. verbitteringy
wrok.
to Annex, v. a. aanknoopen,
bijvoegen.
Annual, e^dy jaarlijksch.
Another, s. een ander.
Answer, s. antwoord.
to Answer, v. a. et. n, ant-
woorden y borg worden,
{voor iemand) instaan.
Answerable , adj. beantwoor-
dend y gepast y evenredig ^
ver an tw oor del ijk,
Ant, s. mier.
Antagonist, 8. tegenpartij-
der.
Ant-hill, 8. mierenhoop y
mierennest.
Antichamber, s. voorver-
trek , spreekkamer.
Antiochus, s. Antiochusy
{koning van Syrië),
Antony, s. Antonius y (een
Homeinsche triumvir).
Anxiety, s. angstvalligheid y
bezorgdheid, angst.
Anxious , adj. angstvallig y
bekommerd; to be anxious
to ... , zich beijveren
om . • . ; to be anxious
about one's beauty, gaar-
ne toor schoon willen ge-
houden worden.
Anxiously, adv. vol angst.
Any, adj. eenig; any thing,
iets; not any thing, nietsy
een; any of their heads,
een van hunne hoofden y
wmtM