Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
A.
183
êcho held in den Trojaan*
schen oorlog).
Alack-a-day, int, achy he-
laas.
Alacrity, a trolijhheid.
to Alarm, v. a. verschrikken ^
ontrusten.
Alarm, 6. alarm^ onrust,
Alas, int. helaas.
Alban, adj. Albaansch^ (utV
de stad Alba^ in Italië),
Alcade, s. Alcadcy (stadsreg^
ter in Spanje),
Alkoran, s. Alkoran^ Ko'
ran, (het heilige boek
. der volgelingen van Ma-
hoined).
Alcibiades,s. Alcibiades ^{een
beroemd veldheer der A-
theners.
Ale, s aa/, ec/, {sterk En*
gelsch bier),
Alexander, s. Alexander ^ {de
groote koning van Mace-
donië),
to Alight, v. n. beneden ko^
men, afstijgen^ uitstap-
pen ^ zich nederzetten.
Alike, adj. gelijkend,
Alivo, adj. levende,
AH, adj. alles t alle; all at
once, op eenmaal i ge-
heel; not at all, iu hot
geheel niet; adv. geheel^
volkomen.
to Allay, y. fk, verzwakkeny
ontzenuwen,
to Allege, V. a. beweren y
verzekeren y aanvoeren.
Alligiance, s. trouw en ge-
hoorzaamheid der onder-
danen; the oath of allegi-
ance, de huldigingseed.
Alliance, s. verbondy ver»
bindtenis,
to Allow, V. a. toestemmeny
veroorloven, toekennen,
tot een zeker gebruik bc'
stemmen y gebruiken.
Allowance, s. verlof y be-
williging y onderhoudy ee-
ne tot onderhoud bepaal-
de som.
Alloy, 8. allooi (gering me-
taal y dat in de munt bij
betere metalen wordt ge-
voegd) y van daar over het
algemeeny gering bijvoeg-
sel^ vermindering der
volkomenheid.
Ally, 8. bondgenoot.
Almighty, adj. almagtig.
Almost, adv. bijnay bijkans.
Aloft, adv. in de hoogte.
Alone, adv. alleen.
Along, prep, langs ^ adv. in
de lengte^ voorty voor-
waarts y mede.
Alphabet, s. alphabet y abóy
letterlijst.
Already, adv. reeds ^ airee-
de y bereids.
Also, conj, ooky insgelijksy
even zoo»
to Alter , v. a. veranderen.
Alternative , s. verlegenheid y
volstrekte keuze {tusschen
twee zaken).
Although, conj. ofschoon^
hoewel.
Allogether, adv. geheel, ge-
heel en al.
Always, adv. altijdy altoos,
Am, beny zie to Be,
to Amass, v. a. ophoopen,
to Amaze, v. a. verbnzeny veri
wonderd doen staan.
Amazing, ai}^, verwonderlijk,
verbazend.
Ambassador, s. afgezant.
Ambassadress, s. vrouw van
een^ afgezant.
Ambition, a. eergierigheid,
eerzucht^