Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
180
A.
doen); to be able, kunnen^
to Abolish, V. a. ajschaffen.
Abominable, adj. afschuwe-
lijk,
to Abound, v. n. overvloed
hebben; overvloedig zijn.
About, prep, om ^ in de
nabijheid van {eenezaak)y
omtrent y tegen; about the
end, tegen het einde ^ met
opzigt toft wegens; adv.
random J omtrent t tnet het
werkwoord to be en to, dan
heteekent het', op het punt
staande om ioi^ te doen y
met een ontwerp zwanger
zijnde: we were about to
take, wij waren voovnc'
viens te nemen.
Above, prep, boven, boven
iet8 verhevenj over; adv.
botenstaandct voorajgaan»
de (in schriften); the
above question, boven-
staande vraag; above
mentioned, bovengemeld.
Abroad, adv. buiten ^ buiten
het huis, buiten lands»
Abruptly, adv. plotseling.
Absence, s. afioezendheid.
Absolute, adj.ro/sh'cAl, on-
bepaald.
Absolutely, adv. volkomen,
geheel en al, zonder uit-
zondering y volstrekt.
to Absolve, V. a. vrijspreken.
Abstemious, adj. malig,
Abstemiousnes, s. matigheid.
Absurd, adj. ongerijmd^ zot.
Academical, adj. aca(/emtsc/i.
tot eene akademie behoo-
rende.
Accent, s. accent, toon,
to Accept, V. a. aannemen.
Acceptable, adj. aanneme-
lijk, welgevallig.
Access I s. toegang.
Accident, s, getalf toeval.
Accidentally, adv. toevallig.
Acclamation, s, toejuiching,
to Accomodate, v.a. behoorlijk
inrigten^ met gemakken
voorzien^behulpzftam zijn.
Accommodation, s. het voor-^
- zien met gerijfelijkheden^
gemakkelijke inrigling,
voornaynelijk der woning^
gemak.
to Accompany, V. a. verzeilen.
to Accomplish, v. a. voltrek-
ken , voleindigen, vervul-
len.
According to , prep, overeen-
komstig , volgens.
Accordingly, adv. diensvol-
gensj gevoJgelijk.
to Accost, v, a. aanspre-
ken.
Account, s, rekening, re-
kenschap, berigt, ver-
haal, reden, oorzaak;
on account of his experi-
ence , uit hoofde van zijne
ondervinding; on thy ac-
count, om uweniicil, te
uwen gevalle; on thüt ac
count, in dat opzigt, om
die reden.
Accurate, adj. naauwkeurig,
juist.
Accusation, s. aanklagt,be-
schuldiging.
to Accuse, V. a. aanklagen ^
beschuldigen.
Accuser, s. aanklager, be*
schuldiger.
Accustomed, adj. gewend,
gen'oon,
to Ache,V. n. (leeseek,) smart
gevoelen; an aching heart,
een bekommerd hart.
to Achieve, v. a. voleinden.
Achievement, s. groote of
roemvolle daad.