Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
w.
297
heeft : thou wert , gij
waart.
West, a. et a. west.
Weat-Indie», a. pl. fVest-
Indiën, (de eilanden tus-
schen Noord- en Zuid-
Ameriha),
'Weatrninater, a. Westmuns-
ter , (een gedeelte der stad
Londen, waarin, en wel
hijzonder in het gebouw
Westminatcr-hall , ver-
scheidene hoven van jus-
titie zitting houden).
What, pron. 1. wat, het-
gene, (in deze beteekenis
staat het in plaats van
that which, b, v. theaight
of what he could not taste,
het gezigt van hetge-
ne hij niet konde proe-
ven) ; 2. welk, welke. Whereon, Whereupon, adv.
welk, wat voor een; (»» waarop.
wanneer hij gekomen iV) j
4. het staat dikwijle voor
then, dan, daarop , zoo ;
h. V. X had scarce spoken •
when he came, ik had
naauwelijks uitgesproken,
toen hij kwam\ 5. daar
toch.
Whence, adv. (ook, hoe-
wel verkeerdelijk from
whence), van waar, (en
in eenige construction ,)
van daar, daarom.
Whenever, adv. zoo dikwijls.
Where, adv. I. waar; 2.
waarheen; every where,
overal.
Whereas , conj. ierwijl ,
terwijl daarentegen.
Wherefore, adv. waarom f
2, waarom, weshalve.
deze beteekenis heeft het
of in het geheel geen of
het niet bepalende artikel
achter zich , en dient
voor alle geslachten en
getallen, b, v, what eati-
mation , welk aanzien ;
what a fool, welk een
dwaas; what then? wat
verder < what thoiigh ,
wanneer ook, hoeicel).
WhateveV, pron. wat ook.
What'a, voor What is.
Whataoever, pron. wat ook,
Wheel, a. wiel, rad.
When, adv. et conj. wan-
neer ? 2. als, hoe, (in
deze heide heteekenissen
(2. eft 3.) heeft het dik-
wijls een adjectivuvi of
participium bij zich, als
b. V. when asleep, toen
hij sliep ; w]\en come ,
Wherever, adv. waar, of
waarheen ook , overal
waar,
Wherewithal,adv. waarmede.
(Het staat gelijk'mot het
Fransche de quoi, b. v.
I have wherewithal to pay,
de Qiroz fate& , ik
ben in staat om te beta-
len).
Whether, conj. I. of, het-
» 2. (somwijlen met
den infinit.) whether to
take, of hij het ook ne-
men zoude.
Which, pron. welke , het-
welk , die, dat.
While, conj. 1. gedurende
dat, r terwijl; 2, terwijl
integendeel.
Whilst , ciHjj. gedurende
dat, zoo lang.
Whip, s. zweep.
26