Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
294
V.
Velvet, s. fluweel.
Veneration, s. vereerxng.
Venetian , adj. Vonetiannsch.
Vent, s. \. luchtgat; 2. ope-
nirtg, uitgang; to give
vent to, openen, lucht
makeny of geven.
fo Venture, v. a. et n. wagen.
Venus, s. Fenus, (de godin
der liefde en der becaU
ligheid).
Verdure, s. groen (der hos-
schen, gewassen).
Verge, s. rand; to be on the
verge of the most cruel
tortures, op het jjunt zijn,
om de grootste folterin-
gen te ondergaan, dezel-
ve alle oogenblikken te
gemoet zien,
to Verify, y.a. waar maken,
bevestigen, bewaarheden.
Verse, r, verzen.
Very, adj ^ 1. wezenlijk, waar;
2. volkomen, volledig; 3.
zelfde; in eenige spreek-
wijzen moet het door zeKs
uitgedrukt worden; the
very sweat, zelfs het zweet;
that is the very thing, dat
is het juist; in thy very
arms, (met nadruk) in
uvje armen.
Very, adv. zeer.
Vessel, s. I. vat; 2. schip.
Vest, 8. gewaad, opperkleed,
to Vest, V. a. 1, bekleeden;
2. uitrusten (b. v. met
■ een gezag); 3. overgeven,
toevertrouwen ; to vest tho
power in one , iemand
de magt geven.
Vesuvius, 8. Vesuvius (bij
Napels),
Veteran, s. veteraan, oud
uitgediend krijgsman^
Vibïus Crispus, s. Vibius
Crispns, (een Homeinsch
redenaar in de eerste eeuw
na Chr.)
Vicar, s. vicaris, landpre-
diker, predikant, pastoor.
Vice , s. ondeugd
Viceroy, s. onderkoning.
Victim, s. slagtoffer.
Victorious, adj. zegepralend.
Victory, 8. zege, overwinning.
Victuals»8.pl./et?e«smtWde/c«.
to Vie, V, n. wedijte-ren.
Vienna, s. Weenen, (de
hoofdstad van Oostenrijk).
View, 8. 1, gezigt, bezien;
to tiike a vit'W of a thing,
iels in oogcnschouw ne-
men; to be wilbiti view
of, etc. in het gezigt van
eene zekére plaats zijn;
2. overzigt; 3. gezigts-
punt; 4. doel, oogmerk.
to View, v. a. bezien, aanzien.
Vigorous, adj, krachtig, na-
drukkelijk.
Vigour, 8. kracht, sterkte.
Vile, adj, 1, gering, ver-
achtelijk; 2. laag, gemeen.
Villa, 8» buitengoed, {inzon-
derheid der oude liotnei-
ncn).
Village, s. dorp.
Villain, s. laaghartig mensch,
schelm, spitsboef, schurk,
deugniet.
Viliauy, adj. boosaardige,
slechte daad, laagheid.
Vine, 8. wijnstok.
Vineyard, s. wijngaard,
to Violate, v. ». 1. geweld
aandoen, verkrachten; 2,
overtreden (eene wet).
Violation , s. geweldige daad,
ontheiliging, heiligschen-
nis.