Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
u.
293
cic. over; na to intrude,
tusschen y bij; na to cail
tcordt het iu het Neder-
duUsch geheel niet uilger
drukt).
Upper, adj. opperste,
XJpriglU, adj. opregt, cer-
lijk,
Üproar, «. oproer, alarm.
to Urge, V. a. aanzetten;
U. drijcen, doorzetten.
Ufi, dat. en acc. {van wc), ons.
8. bchandelitig.
U»2, 8. \. gebruik; to make
1186 of, etc, gebritiken\ 2.
nut, {Dit woord heeft
het voorzetsel for achter
zich; nu eens bij de zaak
waartoe, dan ook veel-
tijds bij do zaak, welke
men gebruikt: b. v, what
use lor it8 beams? waar-
toe dienen hare stralen"^)
to Use, V. a. et n. 1. ge-
bruiken, besteden', 2. be-
handelen; to use one ill,
ie mand kwalijk behandelen^
zich slecht tegen iemand
gedragen; Z, gewoon zijn,
plegen,
Used , adj, gewoon,
Useful, adj. nuttig,
Usefuluess, s. nuttigheid,
Usual, adj. yot^opn, gebrui-
kelijk,
to Usurp, y, Bi. op eene on-
regtmatige wijze in bezit
nemen, overweldigen.
Usurper , s. onregtmatige
bezitter of regent, over-
weldiger,
Utensil, s, werktuig.
Utmost, adj. uiterste,
Utter, adj. uiterste, *
to Utter, V. a, 1, uitspre-
ken, spreken; 2. uiten.
Utterly, adv. ten uiterste,
geheel,
V.
Vacancy , s ontertuldo
plaatsy vakatuur.
Vani, a ij. vergeef schy vruch-
teloos; in vain, vergeefs.
Vainly, adv, te vergeefs.
Vale, s. dal.
Valiant., adj. dapper.
Valiantly, adv. dapper.
Valour, s, dapperheid.
Valuable, adj. van waarde,
kostbaar.
Value, 8, waarde, prijs,
to Value, V. a. waarderen,
schatten,
to Vanish, v, n. verdwijnen.
Vanity, s, ijdelheid, nietig-
heid.
to Vanquish, v.a. overtoinnen.
Vapour, 8. walm, damp.
Varied, part, van to Vary.
Variety, s. menigvuldigheid,
verscheidenheid.
Various, adj. verschillend^
menigerlei.
Varnish, s. vernis,
to Varnish, v. a. I. vernis-
sen; 2. verbloemen,
to Vary, v, a. el n, U me-
nigvuldig maken, veran-
deren; varied, menigvul-
dig f 2. van elkander rer-
schillen, afxoijken.
Vast, adj. groot, uitgestrekt»
Vastly, adv. wijd, zeer,
aanmerkelijk.
Vault, 8. gewelf.
to Vaunt, v, a. et n, |ura-
len, poQchen, snoeven,
Veal, 8. kalfscleesch.
Veil, 8. slttijer.
Vein, 8. ader.