Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
2Ö8
T.
Throughout , prep. door ,
geheel door,
• lo Throw, (imp, threw,
part, thrown) v. a. 1. wer-
pen; to throw one'8 s^If
over a wnll, over eenen
muur springen; 2. (in ee-
nen toeslond) verplaatsen,
• to Thrust, (imp. en part,
thrust) v. a. (vaar bin-
nen) stooten 4 stelicn.
Thunder, donder.
Thus, adv. alzoo, zoo.
Thy, pron. uw,
Thvs^'If, pron. 1. gij zelf,
zelf; 2. li.
to Tickle, V. a. kittelen,
to Tie, v. a. hinden.
Tie, s. hand.
Till, conj tot; (wanneer
het WW geschreven wordt,
beschouv)t men het als
eene verkorting van het
gelijk beduidende unlili).
Timber, s. iimnierhout.
Time, s. I. tijd; time out
of mind, sedert onheuge-
lijke tijden; hy thrs time,
thans; by thi* time, in-
tur>.scheny gedurende dat;
ook', wanneer; "for some
time, een' tijd lang; in
the m!'an time , inlusschen ;
2. maal, keer; fifteen
times Hs much, vijftien-
maal zoo veel; a second
time , ten tv:ecden male;
every time, telkens, zoo
vaak; atntime, eensklaps,
(pl ) the times, de tijds-
omstandigheden.
Tiniely, adj. et adv. te reg-
ter tijd.
Timid, adj. bevreesd.
Timorous, adj. angstvallig,
beschroomd.
to Tinge, e. (met iets)
verwen.
Tip, s. spits, uiterste, einde,
lo Tire, v. a. el n. 1. af-
matten, morde maken; 2.
moede worden.
Tired , adj. moede,
Tiresome , adj, vermoeijend,
vervelend
^Tis , in plaats van It is.
Tilhe, s. tiende y {belasting
aan do geestelijkheid),
Title, 8. titel.
To, prep, 1. tot, aan; 2,
het bekleedt de plaats van
den dativus in andere ta-
len ; 3 het drukt de ver-
wantschap ttit, als: he
was Hon to Priam , hij was
de zoon van Priamus; 4,
het verbindt den infiniti*
vus met het voorafgaan-
de; V. what a fooi waS;
1 to prefer tb is, welk een
dwaas was ik, hier aan
de voorkeur ie geven,
To-dny, ndv, heden.
Toe, 8. teen, toon.
Together, adv, ie zamen,
bij elkander; met elkan-
der; togeiherwith, zamen,
gezamenlijk, benevens,
Toil, 8. net.
Token, s. teeken.
Told, imp. en part, van
to T. ll.
Tolodo, 8 Tolcdoy (eene stad
in Nieuw Castiliê, in
Spanje).
Tol^^rable, adj. verdragelijky
lijdelijk, niet slecht,
Tom , 8. Thomas,
Tomb, s. graf.
To-niorrow, adv. morgen,
Tone, 8. toon; to give the
tone, den toon geven}