Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
T.
287
daar cr tcat of waren ;
there happens a dispute,
€1' onistaat een strijd.
Thereafter, adv. daarna.
Therefore, adv. 1. daarvoor;
2. deswege, daarom, dus.
There's, voor there is.
Thereupon , adv. daarop ,
hierop.
Thermopylae, s. Thcrmopy-
le, (enge pas in Thessa-
liii, vjaar de Spartanen ^
onder Leonidas de ge-
heele magt der Perzen
weêrstand boden).
These , plur. van This.
Thessalian. s. Thessaliër,
(wtV Thessalië, eene pro-
xincie in Griekenland).
Thetis, s. Thetis, {eene
zeegodin, de moeder van
Achilles),
They, pron. (plur, van he,
she, it, ace. them) stj'; 2.
diegenen-, 3. men.
Thick, adj. dik, digt.
Thicket, s. kreupelbosch.
Thief, 5. dief.
to Thieve, v. a. stelen.
Thigh, s, dij.
Thin, adj. dun.
Thine, pron. I. de of hot u~
we, (wordt gebezigd wan-
neer het substantivum
voorafgaat); 2. (oudtijds
voor thy, wanneer een
klinker volgde, als:) thine
own hand, uwe eigene
hand.
Thing, 8. ding; any thing,
iets; every thing, alles.
* to Think, (imp, en part,
thought), v. a. et n. 1.
denken; 2, meenen, ge-
looven; 3. ergens voor
houden, achten; 4. to
think of, aan iets den-
ken, uitdenken; I cannot
think of doing so, ik kan
er geheel niet aan den-
ken , niet besluiten, om
hot tc doen.
Third, adj. dorde.
Thirst, ». dorst.
Thirsty, adj. dorstig.
Thirteen, adj. dertipn.
Thirty, adj. dertig.
This, pron. (pi. These,
ze, dit.
Thither, adv. daarheen,
Tho*, voor Though,
Thorn, s. doorn.
Those, plur. van That,
Thou, pron. gij.
Though, conj. hoewel; vrXie^i
though, (met nadruk:) en
wanneer ook ; as though ,
alsof, even alsof.
Thought, imp, en part, van
to Think.
Thought, s. gedachte.
Thoughtful, adj. riadenkend,
peinzend.
Thousand, adj. duizend.
Thread, s, draad, ^
Threat, s. bedreiging,
to Threaten, v. a. dreigen.
Three, adj. drie.
Threw, imp. van to Throw.
• to Thrive, (imp. throve,
part, thriven) v. n. voort-
komen , gedijen , eenen
goeden voortgang hebben.
Throat, s. keel, strot; to
cut the throat, den hals
afsnijden.
Throne, s. troon.
Throng, s. gedrang.
Through, prep. rfoor ƒ through
the trial, gedurende het
verhoor, gedurende het
gehecle verhoor.