Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
R.
269
dig; 2. (aU tiUl :) eer-
waard»
Reverie, s. mijmering, diep
'nadenken.
Review, overzigt, mon-
stering,
to Revive, v, a. 1. doen
herleven; 2. weder aan
het licht brengen , her-
nieuwen.
Revolt, muiterij, opstand.
Reward , s. vergelding, be-
looning.
to Reward, v. a. beloonen,
vergelden,
Rhinoceroi, s. neushoorndier.
Rich, adj. 1. rijk; 2. kost-
baar; 3. vruchtbaar, vet.
Richelieu, s. Richelieu, kar-
dinaal en eerste minister
van Lodewijk XIII., ko-
ning van Frankrijk.
Riches, s. pl. rijkdom.
Richly, adv. rijk.
Riddle, s. raadsel.
to Ride, T. a. et n. rijden.
Ridicule, 8. het belagchelij-
ke, bijtende scherts, spot.
to Ridicule, v. a. belagche-
Hjk maken, bespotten.
Ridiculous , adj. belagche-
lijkf bespottelijk.
Ridiculously, adv. belagche-
lijk.
to Rifle, V. a. plundereny
ledigen.
to Riggle, V. n. about; zich
heen en weêr bewegen.
Right, adv. 1. regt, juist;
2. wel onderrigt; you are
"glit, gij hebt gelijk; to
teil one right, iemand on-
derrigten; to set one right,
iemand beter onderrigten.
Right, 8. regt, aanspraak.
Rigour, 8. strengheid.
Ring, 8. ring.
• to Ring, {imp, rung of
rang,) v. a. etn. lui<ien;
to ring the bell, schellen,
aan de bel trekken.
Rioglet, 8. krulf gekrulde
haarlok,
Riot, 8. rasend of gerucht-
makend gezelschap,
to Rip, v. a. scheuren; to
rip open, open scheuren,
Ripe, adj. rijp,
* to Rite, v. n. {imp. rose ,
part. risen) opstaan, zich
verheffen; to rise up ,
opstaan,
Rival , 8. 1, mededinger ,
mededingster; 2. mede-
minnaar, medeminnares.
to Rival v. a. one, iemands
mededinger of medemin-
naar zijn,
River, %. rivier»
Rixdoilar, rijksdaalder»
Road, 8.1 . u^eg^ landstraat; to
take the same road , den
zelfden weg gaan; 2. reede,
Roar, t. gebrul,
to Rob, v. a. rooven, be-
rooven,
Robbery, t. rooverijl diefstal.
Robe , 8. staatsiekleed ,
ambtskleeding.
Robed, adj. plegtig of sta-
tig gekleed.
Rock, 8. rots,
Rocky, adj. rotsig, rotê-
achtig.
Rod, t. roede.
Rogue, 8* schelm, hoef,
to Roli, v. a. et n. rollen»
Roman, t. 1,) Romein; II.)
adj. Romeinsch,
Rome, t. Rome,
Romulut, a. Romulus, {de
stichter van Rome),