Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
268
R.
Respective , adj, weder-
sijdsch, hetgeen tot elke
zaak afzonderlijk in lie-
trekking staat; b, v. they
defended their respective
kingdoms, ztj verdedig-
den hun wederzijdsch ko-
ningrijk.
Rest, », rust.
Rest, 8. rest, oterblijfsel;
for the rest, voor 't ove-
rige; among the rest, on-
der anderen,
to Rest, V. n. et a. 1. rus-
ten; 2. to rest one's self,
uitrusten.
Restless, adj.onrwsfij, rus-
teloos.
Restitution , a. teruggave ,
wedergeven.
Restoration, 8, herstelling,
to Restore, v. a. terug ge-
ven , wedergeven, her-
stellen , weder aanstellen,
weder verplaatsen, weder
bevrijden; to restore one
to one's liberty, iemand
weder in vrijheid stellen.
Restorer, 8. hersteller.
Restoring, s, wederherstel-
ling, bevrijding,
to Restrain, v. a. inhou-
den, terug fiouden, be-
teugelen.
Restriction, 8. beperking.
Restraint , 8. beperking ,
dxcang.
Result, i, gevolg, resultaat,
to Resume, v. a. 1, weder
opnemen , voortvaren ,
waar men opgehouden
heeft; 2, weder innemen
(eene plaats),
to Retail, v* a. 1« in het
klein verkoopen; 2, om-
standig verhalen.
to Retain, v. a. terug hou-
den ^ behouden,
• to Retake, v. a. wederne-
men , heroveren , herne-
men,
to Retard, v. n. te laat ko-
men.
Retentive, adj, ligt of ge-
makkelijk onthoudend ; a
retentive memory , een
sterk geheugen.
Retinue, 8, optogt, gevolg,
stoet,
to Retire, v. n, terug trek-
ken , zich verwijderen ,
ontwijken, zich begeven,
heengaan, vertrekken; to
retire to rest, zich ter
rust begeven.
Retired, s. achterhoudend.
Retirement, s. afzondering
van de xcereld, eenzaam-
heid.
Retreat , 8. 1. terugtrek-
king , verxvijdering ; 2.
eenzaam verblijf; 3, toe-
vlugt.
to Return, v. n, et a. 1,
terug keeren ; 2, terug
zenden; 3. vergelden ; 4»
antwoorden.
Return, s. 1. wederkomst;
2, vergelding ; in return ,
terug,
to Revel, v. n. zwelgen.
Revelling, 8. zwelgerij, bras-
serij.
Revenge, s. wraak, wraak-
zucht,
to Revenge, v. a. wreken,
(zoo wel den persoon als
de zaak).
Revenue, s. inkomen, in-
komsten,
to Reverence, y, a,verceren.
Reverend, adj» 1, eerwaar-