Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
R.
26 7
to Repent, v. a.eln.ieröu-
tvertf bci'outo hebben.
Repentance, 8. berouw,
to Repine, t, n. mismoedig
worden , zich ergeren ,
morren,
to Replace, t. a. wederom
zetten, of leggen,
to Reply, T. a, et n. ant*
woorden.
Report, «. berigty terhaal.
to Report, v. a. berigten^
verhalen.
Repose, s. rust, slaap,
to Repose, v. a. et n. 1.'
ter ruste leggen; 2. stel-
len , zetten; to repose
confidence in one, ver-
trouwen in iemand stellen,
to Repossess, v. a. weder
in bezit stellen,
to Represent, v. a. voor-
stellen , voorhouden.
Representation, s. voorstel-
ling (van een tooneelstuk),
to Repress, t. a. terug stoo*
ten, onderdrukkeny ver-
ootmoedigen,
to Reprieve , v. a. (can
straf) bevrijden.
Reproach, s. verwijt.
Reproof, ». vertaijt.
Reptile, s. kruipend dioi\
Republic, s. gemeenebest.
Republican, s. gemeenebest-
gezind.
Reputable, adj, aanzienlijk.
Reputation, s. roew, goede
naam, aanzien,
to Repute, v. a, ergens voor
houden; reputed , ver-
maard.
Repute, s. aanzien^ repu-
tatie.
Request, s* verlangen, be-
geerte^ bede, verzoek^
to Request, T. a, bidden,
versoeken,
to Require, v. a. 1, (eene
zaak) verlangen, rorrfa-
ren , eischen; 2. (eenen
persoon) verzoeken,
to Resemble, v. a. gelijken.
to Resent, v, a. wreken.
Resentment, s. toorn, wraak.
Reserve, s. ingetogenheid^
bescheidenheid,
to Reserve, v. a. voorbe-
houden ; 2. afzonderen,
to Reside, y. n. zich ophou-
den , wonen, resideren.
Resident, adj. zich ophou-
dende, wonende,
to Resign, v. a. afstaan,
van iets afzien,
Ke8ignation,8. troonsafstand,
nederleggen der kroon.
to Resist, y. a. wederstaan.
Resistance, s. tegenstand.
Resolute, adj. moedig, dap-
per,
Kesolution, I, besluit^ 2.
moed,
to Resolve, Y. a. et n. he-
sluiten ; to resolvo upon ,
tot iets besluiten.
Resolved, adj. gezind, be-
reid.
Resort, s. bijeenkomst; pla-
ces of public resort, open-
bare vergaderplaatsen,
to Resound, y. n, weder-
klinken, weêrgalmen.
Resource, s. hulpmiddel.
Respect, 8. 1. betrekking-,
with respect to him, mot
betrekking tot hem; 2.
eerbied; 3. respects, pl.
compliment, groet,
to Respect, v. o. eeren,
eerbied hebben.
Respectfully, adv, eerbiedig.