Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
266

hulp ; 2. uitkomst [uit
eene terlegenheid)»
to Relieve, v. a. 1. verlig»
ten , te hulp komen, be»
vredigen; to relieve the
demands of nature, de ei»
schen der natuur betrc~
digen; to relieve the mind,
den geest ontspannen; 2,
uit de verlegenheid hel»
pen; 3. aflossen.
Religion, 8. godsdienst,
Religious, odj. godsdienstig.
Reliques, e. pl. {ook Relics)
reliquiën, overblijfsels.
Relish, s. smaak {wordt al»
leen van de aangename
gewaarwording gebruikt),
genoegen in iets,
to Rely, V. n, zich {op iets)
verlaten,
to Remain, t» o. blijven,
overblijven.
Remainder, overige, over-
schot.
Remains, s. plur» overblijf-
sels,
to Remand, v. ei, terug zen-
den.
Remarkable, adj. aanmer»
kelijk, uitstekend.
Remarkably, adv. bijzonder.
Remedy, s. 1. hulpmiddel;
2. uitweg; 3. heelmiddel,
to Remedy, v. a. 1. heelen,
herstellen; 2. verhelpen,
to Remember, t. a. 1. zich
herinneren; 2, gedachtig
zijn; 3. herinneren, aan-
merken.
Remembrance, 8, herinne-
ring,
to Remind, t, o, zich ie-
mand herinneren, hem
in het geheugen terug
roepen.
Remias, adj. traag.
Remission, s. kwijtschelding f
vermindering.
Remnant, 8. overblijfsel.
Remonstrance, 8. voorstel-
ling, bedenking.
Remorse, 8. wroeging {des
gewetens).
Remote , adj. verwijderd ,
afgelegen.
Remotely, adv. afgelegen ,
van verre,
to Remove, r. a. et n.
verwijderen, wegbrengen^
ter zijde stellen; 2. zich
verwijderen , zich weg»
begeven, verhuizen,
• to Rend, v. a. verscheu-
ren,
to Render, v. a. 1. weder-
geven ; 2. bewijzen3.
maken {iemand of een
ding tot iets),
Rendez-vou8, 8. plaats ee-
ner afgesprokene bijeen-
komst , vergaderplaats,
to Renew, t. a. vernieu»
wen,
to Renounce, r. a. afstand
doen,
to Renown, t. a. beroemd
maken.
Renowned, adj, beroemd.
Repaid, imp, van to Repay;
to Repair, v. n. zich ergens
heen begeven, gaan.
Reparation, 8.1. herstelling;
2. schadeloosstelling.
Repast, 8. maaltijd,
to Repay, v. a. 1. weder
betalen2. vergelden,
to Repeat, v, a. i. herha-
len, herzeggen; 2. voort-
durend laten hooren, dik»
Êvijlê zeggen; 3, opzeg»
gen.