Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
Q. 263
to Quiet, v. a. tot Ram, ram; 2,geUchoh,
brengen, stillen. Ran, imp, van to run.
Quietly, adv. gerust, stil. to Range, y. n, rondreizen,
Quindecemviri, 8, pi. vijf- omdolen.
tienmannen, {bewaarders Rank, adj. aVes dat sterk
der Sibyllijnsche boeken groeit, ruikt, smaakt, of
te Rome). werkt; van hier, {van,
to Quit, v, a, 1. loslaten, vergif sprekende): sterk,
verlaten; 2. afleggen {een scherp,
kleed). Rank, s. 1. rij, reeks; to
Quite, adv. gansch, geheel. leave one's ranks, uit zij-
to Quiver, v. n. sidderen. ne gelederen treden; 2.
Quolh, v. n. {een gebrek- rang, orde, klasse.
kig, slechts in eenen ver- to Rank, v. a. in eenen
trouwelijken toon ge brui- rang of onder eene klasse
kelijk ^werkwoord) , {hij stellen, in orde schikken,
of ik) sprak. Ransom, s. rantsoen, losgeld,
to Rnnsoni, v. a. loskoopen.
R. Rapacious, adj. roofzuchtig.
Rapid, adj. snel, schielijk.
Rabble , a. gepeupel, jan- Rapidity, s. snelheid.
hagel. Rapture, s. verrukking.
10 Rack, y. mar telen, fol- Rare, adj, zeldzaam.
teren, pijnigen. Rascal, booswicht, schelm.
Race, 8. wedloop, loop. Rash, adj. roekeloos, voor-
Rane , s. geslacht , stam , barig.
'afkomst. Rasher, s snede spek.
Radiance, s. straal, glans. Rate, s. 1. waarde, prijs;
Rag, 8 lap. at so dear a rate, zoo
woedende haat, duur; 2. bepaald getal,
to Kage , v. n. woeden, tieren. graad^ enz^; 3. wijze.
schelden, honen, to Rate, v. a, schatten.
Raiment, 8. gewaad, kleeding, waardig achten.
Rain, 8. regen. Rather, adv. 1. liever, eer-
to Rain, v. n. regenen. der; I had rather, ik wil
to Raise, v. a. 1. in de . liever; 2. veelmeer; 3.
hoogte heffen, opheffen; eenigzins^ een weinig,
2. oprigten, overeind stel- Ravage, s. vervjoesting.
len, 3. opbeuren, troos- to Rave, v. n. razen, als
ten; 4. oprigten {een jo- een razende spreken en
denkstuk); 5. voortbren- schreeuwen,
gen; 6. werven {troepe»); io Ravish, v. a. verrukken;
7. verhoogen, doen rijzen ravished, verrukt, vol
(den prijs). vreugde.
to Rally, v. a. wederver- to Reach, v. a. bereiken
eenigen, herzamelen, naderen.