Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
259
P.
4. handelen. te werk
gaan.
Procession, s. optogt, pro-
cessie,
to Proclaim, v, n. uitroe-
pen, verkondigen.
Proconsul, s. proconsul, {hij
de Romeinen),
to Procure, v. a. 1. bezor-
gen , verschaffen, aan-
schaffen, bewerken; 2,
{iemand tot iets) bewegen.
Prodigal, s. verkwister.
Prodigious, zd'y wonderbaar,
ontzettend, verbazend,
to Produce, a. 1. voor-
leiden ; 2. voortbrengen;
3, bijbrengen, vertoonen.
Produce, s. beloop.
Production , s. product ,
voortbrengsel,
to Profess, v. a. 1. te ken-
nen geven, betuigen; 2.
zich {eene hoedanigheid,
voorregt) toeeigenen; to
profess good breeding,
voor een' mensch' van
opvoeding willen gehou-
den worden.
Profession, s. beroep.
Professor, ». hoogleeraar,
publiek leeraar.
to Proffer t v, a. aanbieden.
Profit, I. voordeel, winst;
to bear no profit, niets
opbrengen.
Profound , adj. 1. diep, vol-
komen ; 2. {dat diep naden-
ken vordert), moeijelijk.
Progenitor, s. stamvader „
voorvader.
* Progress, b. 1. voortgang, ver-
der komen ; 2. reis, speel-
reisje.
to Prohibit, v. a. verbieden
(door ceno wet).
Prohibition, $, verbod (door
de wet).
Project , 8. project , ont-
werp , aanslag,
to Prolong, V. a. verlengen.
Promise, s. belofte.
to Promise, v. a. beloven,
toezeggen.
Promotion, s. bevordering,
to Promote, v. a. bevorderen.
to Prompt, V. a. 1. iemand
iets ingeven; 2. aanzet-
ten, overhalen.
Prone, adj. 1. voorwaarts
gebogen; 2. geneigd {tot
iets); prone to anger,
tot toom geneigd.
to Pronounce, t. a. uH-
sjjreken; 2. iemand er-
gens voor verklaren.
Proof, s. bewijs, proeve.
to Propagate, t. a. voort-
planten, verspreiden.
Propagation , s. versprei-
ding, uitbreiding.
Proper, adj. eigen, eigen-
lijk, eigendommelijk; 2.
gepast, geschikt; to think
proper, goedvinden.
Properly, adv. 1. eigenlijk; 2.
gepast.
Property, s. eigendom.
Prophecy , s. voorzegging ,
waarzegging.
Prophet, s. profeet.
Prophetic, adj. voorzeggend,
voorspellend, waarzeggend.
Propitious, adj. gunstig.
Proportion, s. betrekking,
evenredigheid.
Proportional, adj. evenre-
dig.
Proposal, 8. voorslag, aan-
bod,
to Propose, V. a. etn, 1. voor-
slaan, voorstellen, aan-