Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
p. 259
to Presume, v. a. et n. I. Prig, s, gek, verwaand
vooronderstellen, vermoe- ntensch,
den; 2, to presume upon Prime, 8. 1, eerste en beste
one, vertrouwen op ie- van alles, puikje-, 2. bloei-
viand stellen, op hem re- jende ouderdom, bloei der
kenen, jaren,
Pre>umption , s. aanmati- Prince, s. vorst, (koning
ging, vermetelheid. of keizer) ; 2. prins, (zoon
Pretence, s. voorwendsel, van eeW koning of keizer),
schijn, Principal, adj. hoofdzake-
to Pretend, v. a. et n. 1, lijk, voornaamste,
voorwenden, den schijn Principle, s. 1. grondstof,
aannemen, affecteren; 2, grondoorzaak; 2. grond-
aanspraak maken , zich stelling,
aanmatigen. Prior, ». prior, (de voor»
Pretension , s. aanspraak. naamste van een monni-
Pretext, s. voorwendsel. kenklooster).
Pretty, adj. I. fraai, han Prison, s. gevangenis,
dig, goed, hupsch, net; Prisoner, s. gevangene; to
2. (in spot) fijn, zuiver. take one pHsoner , ie-
Pretty, adv, tamelijk mand gevangen maken,
to Prevail, v. n. de over- nemen.
hand krijgen, heerschen; Prithee, int. (voor I pray
to prevail on , of upon thee) , ik verzoek oj bidu.
one , iets over iemand Private, adj. 1. afgezon-
vermogen, iemand èeipe- derd, bijzonder , privaat;
gen, 2. wat eencn enkelen be-
to Prevent, v. a. voorko- treft; 3. geheim-, 4. ge-
men, verhinderen; what meen, ambteloos, (niet
prevents our doing? wat voornaam); a TpxiyaiQ reu-
ver hindert ons to doen^ tinei, een gemeen soldaat.
Previous, adj. voorloopig. Privately, adv. heimelijk.
Previously, adv. vooraf, Privilege, s. voorregt.
bij voorraad. Pro, prep. (Za/y« voor); pro
Prey, 8. roof, prooi, and con, voor en tegen.
to Prey , v. n. to prey upon, Probability, s. waarschijn-
. op den roof van iets uit- lijkheid.
gaan, azen op, verteren. Probable, adj. waarschijn-
uitputten. Hjk.
Priam, s. Priamus, (ko- Probably, adv. waarschijn-
ning van Troje). Ujk,
Price, 8. prijs, waarde. Probation, beproeving.
Pride, trotschheid, hoog- to Proceed, v. n I. voor-
moed. waarisgaan, verdergaan;
Priest, priester, 2. voortgaan, zijn doel
Priestess, s priesteres, vervolgen; 3. voortvaren;