Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
259
P.
Pound, 8. pond; pond
sterling,
to Pour, v. a. gieten; to
pour forth wishes, wen-
schen uiten; to be poured
down, nederstroomen.
Poverty, s. armoede.
Powder, s. buskruid.
Powder-room, s. kruidkamer.
Power, 8. magty sterkte,
kracht.
Powerful, adj. magtig.
to Practise, v. a. uitoefe-
nen , in uitoefening bren-
gen,
Praefect , s. Praefectus ,
(bij de Romeinen het op-
perbevel voerende).
Praise, s. lof, prijs,
to Praise , v. a. prijzen ,
loven.
to Pray, v. a. bidden; pray
(t« plaats van X pray),
ik bid u, icees zoo goed,
zeg mij toch.
Prayer, s. gebed.
to Preach, v. a. prediken.
Precept , 8. voorschrift ,
onder rigt.
Precious, adj. kostbaar.
Precipitation, 8. overijling,
groote haast , overhaas-
ting.
Precise, adj. naauwkeurig,
juist.
Precisely, adv. naautck'eu-
riglijk.
Predecessor, s. voorganger.
Predestination, s. voorbe-
schikking.
Presence, s. tegenwoordig-
heid,
to Predict, v. a. voorspellen.
Predisposed , adj. voorbe-
reid, vooringenomen.
to Prefer, v. a. voortrek-
ken , de voorkeur geven
aan; i prefer wine lo wa-
ter, ik heb liever wijn
dan water.
Preferment, s. bevordering.
Pregnancy, zwangerschap.
Prejudice, s. vooroordeel.
Prelate , s. prelaat, voor-
naam geestelijke.
Preparaiion, s. 1. toeberei-
ding , toerusting; 2. voor'
bereidsel.
to Prepare, v. a, et n. 1.
bereiden, toebereiden; 2.
zich gereed maken, zich
uitrusten.
Prepared, adj, bereid.
Preposterous, adj. verkeerd,
weerspannig.
to Presage, v. a. vooraf
verkondigen, aanduiden ,
voorspellen.
Present, adv. tegenwoordig;
at present, tegenwoordig.
Present, s. geschenk.
to Present, v. a. 1. over-
reiken; 2. voorstellen; I
presented myself, ik ver-
scheen; 3. als: to present
one with a thing, iemand
iets schenken.
Presently, adv. zoo aanstonds.
Preservation , s. behoudenis.
to Preserve, v. a. bewaren,
behouden.
President,'8. voorzitter.
Pretended, adj. voorgewend,
gewaand.
to Press, Y, a. et n. 1. druk-
ken , persen; 2, noodza-
ken , hartelijk bidden, er
op aandringen; 3. drin-
gen ; to press on, i:oor-
waarts dringen
Pressure, s. drukking, ge-
wig t (van eenen last).