Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
p.
255
to Pertuade, a. overre-
den.
Persuasion, s. overreding ,
overtuiging.
Persuasive, acij. overredend,
Peru , s. Peru , (in Ameriha).
to Peruse, v. a. doorloopen ,
onderzoehen,
to Pervert, v. a. omkeeren,
verdraaijcn.
Peter, s. (St.) Petrus.
Phenomenon, s. (;j/«r. phe-
nomena ,) verschijnsel.
Philip, 8. Philippus, (Ko-
ning van Macedonië, va-
der van Alxander den
groote).
Philip, ^.(n)Philippus{II.,
■ Koning van Spanje, zoon
. van Karei den 5dcn.
Philosophy, s. ioijsgeerte.
Philosopher, s. wijsgeer.
Phrase, 8. deel der rede,
phrase, bewoording.
Physician, s. arts.
Physiognomist , 8. gelaat-
kundige.
to Pick, V. a. I. (met den
snavel) pikken, pikken,
2. opzamelen, opzoeken;
to piek a quarrel with one ,
twist met iemand zoeken ,
aanvangen; to pick up,
opzamelen, opheffén, weg-
nemen.
Picture , 8. schilderstuk.
Piece, 9.1. stuk; 1, (schert-
sende) stukje; b. v. many
an amiable piece of defor-
mity, meenig aangenaam
staaltje van leelijkheid.
to Pierce, v. a. 1. doorbo-
ren , doorbreken ; 2. door-
dringen , vertullen.
Piercing, adj. doordringend^
scherpziende.
Piely, s. 1. vroomheid; 2.
kinderlijke liefde.
to Pil»?, v. n. hoopen \ to
pile up, ophoopen,. opsta-
pelen.
Pillow, s. peuluw, kussen.
Pilot, s. stuurman.
Pious, adj. vroom, gods-
dienstig ; 2. vol kinderlij-
ke liefde, ouderlietend.
to Pique, v. a. 1. steken,
beleedigen; 2. prikkelen.
Piqued, adj, beleedigd, ge-
voelig.
Pismire, 8. mier.
Pistol, s. pistool.
to Pilch, V. a 1. (met do
prep, on) zich op iets ne-
derzetten; 2. zijne keuze
op iets laten vallen.
Pitcher, 8. kruik, xcater-
kruik.
Pitiful, adj. \, medelijdend;
2. medelijden verdienen i
de, erbarmelijk.
Pity, 8. 1. medelijden, er-
barmen; 2. iets medelij-
den traardig, it is a pity,
het is ie beklagen; het is
jammer^
to Pity, v.a. beklagen,
delijden hebben met.
Place, 8. plaats,
to Place, v. a. stellen,
plaatsen, zetten; to be
placed, staan, zitten.
Plagiarism, a. plagiaat, ge-
leerde diefstal, letterdie-
verij (wanneer de eene
schrijver den anderen na-
schrijft).
Plain, adj. J. effen; 2. een-
voudig, slecht, gering;
3. openhaar, duidelijk,
klaar.
Plain, s. vlakte.