Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
P-
253
ten, verstand; 2. land-
streek, streken,
lo Pari, v. n. 1. weggaan;
2. zich scheiden \ to part
with} enz,zich van iets ont-
doen , uit de hand gecen,
weggeven , wegdoen , ccr-
koopen, enz,
to Partake, v. n. deel ne-
men , deelen,
to Participate , v, n, deel
nemen.
Particular, adj. 1. bijzon-
der, afgezonderd, be-
paald; in particular, in
het bijzonder, 2. naauw-
keurig.
Particular , lij son de re
omstandigheid, bijzon-
derheid,
Pariicularity , 0. bijzonder-
heid.
Particularly, adv. inzonder-
heid.
Party, s. 1. partij {voor
het geregt, in strijd); 2.
partij, aanhang (tu den
staat) ; 3. strooppartij ,
pleizierpartij,
Party-coioured, adj. bont,
veelkleurig,
to Pas», T. n. et a. 1. gaan,
overgaan; 2. voorbijgaan,
tergaan , verhopen ; to
pass Ly, voorbijgaan, 3.
gebeuren, voorvallen; it
camo to pass, het gebeur-
de; how comfs it to pasi^?
hoe komt het^ 4, door of
over iets gaan; to pass
the «ea, over zee gaan;
5. doorbrengen, {soo ook
to pass away); 5. voor
den dag brengen, uiten,
uitspreken; to pass judge-
ment^ een ronnie vellen.
Passage , «. I. doorgang ,
overtogt^ ma, togt, vaart ;
birds of passage , trekvo-
gels; 2, plaats (t» een
bock).
Passenger , s. voorbijgan-
ger , reiziger, passagier.
Passion, s. i. hartstogt ,
{b. V. liefdesmart) ; 2.
hartstogtelijke aandoenin-
gen, toorn.
Passionately, adt. kartstog'*
telijk.
Past , adj. verleden; past
two o'clock, over twee uur»
to Paste , v. a aanplakken.
Pate, s. hoofd, {schertsen-
de of verachtelijke uit-
drukking).
Paternity, s. vaderschap.
Paternal, adj, vaderlijk.
Path, s. pad.
Pathetic , adj. roerend, aan-
doenlijk.
Pathless, adj. onbruikbaar
(van eenen weg), Qnbe-
gaanbaar.,
Paih-way, ». voetpad.
Patience , ». geduld.
Patient, ». lijder.
Patient, adj. geduldig.
Patriarch, ». {»aartsvader;
2. patriarch.
Patrician , ». Patriciër,
Patrimony, ». vaderlijk erf-
deel.
Patriotism , ». vaderlands-
liefde.
Patron , ». beschermer.
Patronage, s. bescherming.
Pattern , ». model, voorbeeld.
Paus-?, ». pauze, stilstand,
stilte,
Pafilion, ». tetit,pleiziertent.
Paw , 3. pooi (wi« ee» riier).
to Pay , (imp. en part, paid)