Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
250
O.
can den af$land)af, wcj;
. to take off, afnemen; to
carry off, wegvoeren; to
be off the horse, van het
paard gestegen zijn.
Off, adv. (wordt voorna-
melijk met werkwoorden
sverhonden) er van\ to be
, well 0Ö, er goed afko-
men-, ook: er wel aan
zijn; they were well off,.
zij kwamen er wel af,
%ij waren er %cel aan.
to Offend, v. a. 1. misnoe-
gen verwekken; 2. over-
treden; 3. heleedigen.
Offended, adj, 1. heleedigd',
2. toornig, gramstorig.
Offender , 8. misdadiger ,
. overlreder (eener wet).
to Offer, V. a. et n. 1. èic-
den, aanbieden; 2. voor-
stellen; 3. aandoen; b. v,
to offer an insult, iemand
eene beleediging aandoen;
4. offeren-, 5. zich aan-
bieden,
Off-eye, regteroog (van
een paard).
Office, t. 1. ambt, post;
2. bezigheid; 3. dienst,
dienstvaardigheid; good
o^c^a, dienstvaardigheid;
4. gebouw, waarin open-
lijk bezigheden verrigt
worden, bureau.
Officer, 8. 1. ojfficier, 2.
ambtenaar.
Öften , adv. dikwijls, vaak.
Oh , int. O , ach.
Ointment, 8. zalf, balsem.
Old, adj. oud; old-age, ou-
derdom.
Oliver, s. Olivier , (de voor-
■ naam van Cromwell),
to Omit ) a. 1. uitla-
ten, overslaan; 2. na-
laten.
On, prep, op-, voornamelijk
beteekent het de wijze;
on a sudden , plotseling ;
on foot, te voet.
Once, adv, 1. eenmaal;
once more , nog eens] ence
for all, eens voor al; at
once, opeens-, 2. eertijds,
voormaals; once upon a
time, eens op eenen tijd;
(eenpleonasmusy in fabelen
en vertelsels gebruikelijk)»
One, adj. 1. tot aanwijzing
van eene bepaalde eenheid,
één ; ook van eene onbe-
paalde eenheid: de eeno
of andere, zekere; one
evening ^ op zekeren ctvond;
3. the ■ young ones , de
jongen; 4. (pron.) men.
Only, adj. eenig.
Only, adv. alleen, slechts.
Onset, 8. aanval.
to Open, v.. a, et n. 1. ope-
nen; 2. opening doen,
bekend maken.
Open, adj. 1. open; 2. open-
hartig ; 3. openlijk.
Openly , adv. openlijk.
Opera, s. zangspel, opera.
Operation, s. kunstbewer-
king , operatie (van ee-
nen wondarts).
Opinion, s. meening, ge-
voelen.
Opportunity, s. (geschikte)
gelegenheid.
Opponent , s. tegenstander.
to Oppose , tegenwerken ,
wederstaan, zich verzet-
ten, tegen.
Opposite , adj. tegenover-
staand, tegengesteld.
Opposition ,8. l. tegen*