Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
N.
249
4e koning tan Uet oude ObAerTation, opmerking.
Rome), (o OI)«erTe, v, a. 1. gade»
IVumber, I. geial, aan» slaan, opmerken, sien;
tal; 2. menigte. 2. aanmerken; to observe
IVumerous, adj, talrijk. to one, iemand dc aan-
IVumidian, Numidiack, merking makof^.
(t» oord'Afrika). Obstacio, 9, hindernis, kin-
IVuptial, adj, tot eene hrui- derpaal,
loft hehoorende. Obstinate, adj. halsstarrig^
Nuptials, 8. plur, bruiloft. hardnekkig^
Nurse, s. 1. min; tin- Ohstinatelyi adv. hardnek-
dermeid. kig.
Nut, ». noot, lo (Obstruct, t. a. kindei
ren, ophouden,
to Obtain, a. ]. verkrij-
gen, ontvangen; 2. in ge»
bruik blijven, voortduren.
Occasion, s. l, gelegenheid,
aanleiding; 2, behoefte
to bave occaaion (for),
noqdig hebben.
Obduracy, s. 1. halsstarrig- to Occasion, v« a. veroor-
heid; 2. verstoktheid. zaken.
Obedient, enV}. gehoorzaam. Occupation« I. heziine-
Obedience, a. gehoorzaam*- ming, occupatie f 2, be-
heid, sit; 3, bezigheid.
<0 Obey, r. a, gehoorzamen, to Occupy, v. a. 1. bezig
Object, s. voorwerp, houden-, 2, in bezit heb»i
Objection, s. tegenwerping, ben of nemen; Z. beslaan»
to Oblige, V. a. 1. vorbin- to Occur, n. voorkomen^:
den , verpligten , tot iets zich aan de oplettendheid
dxcingen-, to be ol^liged , van anderen voorstellon,
verpligt zijn, moeten, 2. Odd, adj. zeldzaam, son-
door weldaden verplig- derling,
ten; to be obliged for Odious, «dj. hatelijk^ af-
one'» education to, zijno schuwelijk,
opvoeding te danken heb- Odyssoa, a. Odyssee (ufl»
ben aan; 3. iemand aan Homerus),
O.
O , int. O, ach,
Onk, a. eik.
Oath, ». eed.
Oalmeal, a. 1. havci-mccl-,
2. havergort.
zich verpligten.
Obnoxious, adj, onderwor»
pen,, blootgesteld.
Obscure, adj. donker.
Obscurity, s. donkerheid,
verborgenheid.
Obsequies, a. pl. l^hstaat»
uitvaart.
Of. prep, (toi hei formeren
van den tweeden naam»^
val, wordt in het Hol"
landAch door den tweeden
naamval of door van «tV-
gedrukt); 1. van^ 2. on»
der, overi uit,aan,enz„
OiS, prep. (tot aanwijzing^
20