Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
M.
245
het eon9 toor het andere
nemen, verwisêclen; 2.
onregt verstaan, misdui'
dvn-, 3. (to be mUlaken,)
dwalen, zich vergissen.
Mistaken, u. misverstaan,
Mistrc'sti, 8. ]. gebiedster;
2. geliefde; 3. vrouw; 4.
bezitster.
Mistrust, s. wantrouwen,
to Mix, V. a. etn. 1. mengen;
2. zich met iets inlntC7i,
Mixed, adj. gemengd,
AUxturc, 8. mengsel,
Mob, 8, gepeupel.
Mode, 8. wijze.
Model, 8, model.
M )derate , adj. matig, mid-
delmatig, gematigd.
Moileration , matigheid.
Modern, adj. hedendaagsch,
in den tegenwoordigen
S7naak vallende, niet oud;
modern times, de nieu-
were tijf\en.
Modest, adj, 1. bescheiden;
2. zedig.
Modestly, adr. I. bescheiden \
2. zedig.
Modesty, 8. I. bescheiden^^
heid; 2, zedigheid,
Mohawks, s. pi. naam va7\
eenen wilden volksstayn
in Noord-Amerika.
Mole-hill, 8. molhoop^
Moment, s. oogenblik.
Monarch, 8. alleen heer scher,
7nonarch.
Monarchy, 8. monarchij.
Monastery, s. klooster.
Monastic, adj. kloosterlijk,
Money , 8. geld.
Mongrel, s. 1. van twee
verschillende ouders ge-
boren , bastaard {van dio-
ren); 2. ontaard schepsel.
Monk, 8. monnik,
Monster, 8. monster, gedrogt.
Monstrous, adj. ontzettend.
Monstrously, adv. vreeselijk.
Month, 8. iuaand.
Monument, s. gedenktecken.
Moon, 8.' maa^i.
Moonlight, 8. maanlicht.
Moor 8. moor.
Moral, adj. zedelijk,
Moorish, adj. moorsck.
More, adj. {de comparati-
vus van much), meer.
More, adv. meer, in eenen
hoogeren graad ; the more,
hoe ineer.
Morning, «. morgen,
Morocco, 8. Morocco, {land
en keizerrijk in Noord-
Afnka).
Morrow, 8. dag van mor-
gen; to morrow, morgen.
Mortal , 8. slervcli7ig ,
7nen8ch,
Mortal, adj. I. sterfelijk ;
2. doodelijk\ mortal ene-
Djy, doodvijand, gezwo-
ren vijand.
Mortally , adv. doodelijk ;
mortally wounded, doo-
delijk gewond.
Mortification, s. I. veroot^
moediging, krenking, ver-
driet; 2. kastijding.
to Mortify, v. a. Wrfiffrfe-
ren , krenken.
Mosque, 8. moskee, {eenê
Mahomedjansche kerk).
Most , {superl. van much
en many), adj. meest.
Most, adv. in den hoogsten
of tc7i minste zeer hoo"
gen graad; the most per-
fect , de volkomcnste.
Moth, 8. mot.
Mother, s. moeder.