Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
lU
M.
Mild , adj. zachtaardig ,
vriendelijk.
Mildly, adv. zachtaardig.
Mildness, s. zachtheid.
Mile, 8. mijl.
Milesian, s. Milesiër, uit
Milete, (eene Grieksche
stad in klein-Azië).
Military, adj. tot de krijgs-
dienst behoorende.
Milk , 8. melk.
Milliner, s. modemaakster.
(o Mimic, v. a. iejnands ge-
baren namaken, nabootsen.
Mimicry, «. nabootsing der
gebaren.
to fflince, v. a* in kleine
stukken snijden.
Minced, adj. klein gesne-
den , gehakt ; minced
meat, gehakt vleesch.
Mind, 8. 1. gemoed; 2. ge-
zindheid, neiging; to my
. mind , overeenkomstig
mijne neiging, naar mij-
nen smaak ; to have a
mind, lust hebben; 3.
verstand, geest; 4. ge-
heugen ; time out of mind,
vani aloude tijden af; 5»
meening.
to Mind , t. a. op iets let-
ten , acht geven, zich om
iétê bekommeren.
Mine, pron« de, het mijne,
' {voorheen schreef men
mine, in plaats van my
voor een zelfstandig
naamw., dat met oenen
klinker begint ^ b, v, mine
' ear).
to Mingle, v» a. mengen,
ondereen mengen.
Mingled, adj. gemengd.
Minister, s. 1. (orer hd al-
gemeen-.) dienaar; 2. op-
perste staatsdienaar, mi-
nister ; 3, geestelijke ,
predikant.
Minute« 8. minuut.
Minute, adj. klein, onbe-
duidend, onbelangrijk.
Miracle , 8. wonder, won-
derwerk.
Miraculously, adv. door een
wonderwerk.
Mirror, s. spiegel.
Mirth, s. vrolijkheidy opge-
ruimdheid.
Mis, prep. {slechts bijzamen-
stellingen gebruikelijk) :
een missen, verongeluk-
ken , aanduidende, even
als het Nederduitsche n\\».
Mischief, s. onheil, nadeel,
schade.
Mischievous, adj. schadelijk,
nadeelig.
Misdemeanour, 8. fout, mis-
slag, misdrijf, vergrijp.
Misenum, 8. naam van een
voorgebergte en haven in
beneden-Italië.
Miser , 8. gierigaard, vrek.
Miserable , adj, ellendig ,
ongelukkig.
Misery, s. ellende.
Misfortune, s. ongeluk, on-
geval,
to Mislead , v. a. misleiden ,
verkeerd besturen,
to Misrepresent, v. a. valsch
voorstellen,
to Miss, v. a. l. vermissen;
2. missen, niet vinden.
Missal, 8. misboek, (in de
Roomsche kerk).
Mistake , s. misgreep, mis-
vatting; vergissing, dwa-
ling.
to Mistake , (imp, I mistook,
part» mistaken) t. a. K