Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
240
L.
to Loose, v. 0. 1. losDxa-
hen; 2. toeeh maken.
Loosely, adv. l.hichtig; 2,
achteloos.
Lord, 8. 1, heer; 2, iemand
van hoogen adel, of als
cen eertitel tan hooge be-
ambten, die gelijken rang
met den hoogen adel heb-
ben \ Lord Chancellor ,
groot Kanselier; My-
Lord, is de gewone aan-
spraak aan iemand van
hoogen adel.
Lordship, s. 1. waardigheid
van eenen Lord; 2. eer-
naam , waarmede Lords
aangesproken worden :
Your Lordship, Uwe Ex-
cellentie,
* to Lose, {imp, en part,
lost), V. a. verliezen.
Loss, 8. 1. verlies; 2, ver-
legenheid; to be at a loss,
in verlegenheid zijn.
Lost, part, van to lose.
Lot, 8. I. lot; 2. noodlot;
3. beurt.
Loud , adj. luide.
to Lounge, v. n.lediggaan,
slenteren.
Louse j 8. luis.
Love, 8. liefde,
to Love, v. a. et n. 1. be-
minnen; 2. gaarne iets
doen, als: to love to sur-
prise , gaarne verras-
sen.
Lovely, adj. beminnelijk.
Lover , s, minnaar; lovers,
gelieven.
Lovingly, adv. op eene tee-
dere wijio.
Low, adj. 1. laag, diep;
Lower Pomerania, Achter-
Potnmeren; 2. gering.
Low-Countries, a. pi. I^e-
derlanden.
Loyalty, s. getrouwheid {je-
gens zyne meerderen).
Lubberly, adj. lomp, traag.
Lucre, s. winst.
to Lug, v. a. trekkens slepen.
Lungs, 8. plur. de long.
Lustre, s. luister, glans.
Luxuriance, s. I. kostbaar-
heid; 2. vruchtbaarheid
(ran den grond).
Luxurious, adj. uitspattend,
weelderig.
Luxury, 8. zwelgerij, weelde.
Lycurgu8,8 Lycurgus, (wet-
gever te Sparta),
BT.
Macedonia, s. Macedonië,
(een land in het noorden
van Griekenland),
Maóbine , 8. werktuig, ma-
chine.
Mad, adj. onzinnig, dol,
razend; mad day , de dag,
waarop iemand dol iSf
gekke dag,
Madagascar, ^.Madagascar,
(een groot eiland bij Afri-
ka).
Madam, 8. mevrouw.
Made, part. van to make.
Madness, krankzinnigheid.
Magazine , 8. magazijn, voor*
raadhuis.
Magistrate, s. \. magistraat,
overheidspersoon , over-
heid , regeringspersoon;
2. overheid, magistraat.
Magnanimity, 8. grootmoe-
digheid, edelmoedigheid.
Magnificent, adj. prachtig.
Magnificence, s. pracht.
Magnitude, s. grootte.