Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
234
L
Instinct, s. instinct, dier-
lijke drift.
Institution, s. verordening,
10 et.
to Instruct, v. n. onderrig-
ten, onderwijzen.
Instruction i s. onderwijs;
instructions, (van eenen
afgevaardigde) , instruc-
tiën.
Instrument, s. 1. werktuig;
2. document, schriftelijk
verdrag, geschrift.
Insult, s. beschimping , be-
spotting.
to Insult, V. a. beschimpen ,
bespotten.
Insurrection , s. opstand,
muiterij, oproer.
Integrity , 8« eerlijkheid ,
opregtheid.
Intemperance, 8. onmatig-
heid.
to Intend, V, a. et n, voorne-
mens zijn, in den zin
hebben.
Intense , adj. eenen hoogen
graad van innerlijke sterk-
te hebbende, hevig, bij-
zonder groot.
Intent, adj. ingespannen.
Intention, s. voornemen.
to Intercept, v. a. onder-
scheppen , ophouden, (op
den weg).
Intercourse, 8. gemeenschap,
omgang.
Interest, s. 1. voordeel, be-
lang; 2. interessen, renten.
to Interlard, v. a. 1. door,
spekken; 2. inmengen.
to Intermarry, v. n. onder
elkander trouwen.
Intermission, s. pauze, tus-
schenruimte, tusschen de
aanvallen ecner ziekte.
Internal, adj, innerlijk.
to Interrupt, v.a. (iemand)
storen, in de rede vallen.
to Intersperse , v. a. tus-
schen strooijen, inmengen.
Interval, 8. tusschenruimte,
tusschentijd.
Interview, s. bijeenkomst,
bezoek , gesprek.
to Intimidate, r. a. vrees
aanjagen.
Into, prep. in.
Intolerable, aAy onverdraag-
zaam.
to Intreat, v. a. bidden ,
verzoeken.
Intrepid, adj. onverschrok-
keyi, onversaagd.
Intrigue, 8. kuiperij, ge-
heime handeling, listige
aanslag.
Intrinsic, aà], innerlijk.
to Introduce, v. a. inlei-
den; to introduce one's
self, zich zelven inleiden.
to Intrude, v. n. indrin-
gen , zich indringen.
to Invade, v. a. (vijande-
lijk) aanvallen,
to Invalidate, v. a. ver-
zwakken , ontzenuwen ,
krachteloos maken.
Invariable , adj. onveran-
derlijk, bestendig.
Invention , s. uitvinding ,
verdichting.
Inveterate, adj. 1. oud, van
langen duur , ingewor-
teld-, 2. sterk, hevig
Inviolable, adj. onverbreek-
baar, onschendbaar.
Inviolably, adv. onschend-
baar.
Invisible, adj. onzigtbaar,
to Invite, v, a. uitnoodigen.
Invitation, 8. uitnoodiging.