Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
F.
221
een beminnaar van iets;
to be fond oi (being),
gaarne {zijn); fond to
entertain , gaarne goed
willende onthalen.
Fondness, s. teederheid»
Food, s. spijs y voedsel.
Fooi, s. dtvaasy gek.
Foolish, adj. dioaas.
Foot, 8. 1. voet, plur. feetj
on foot, te voet-, 2. het
befiedenste deel van iets-,
the loot of a mountain,
de voet van eenen berg.
For, prep. 1. voor; 2. we-
gens, uit hoofde ranj 3.
ten aanzien van; for my
part, wat mij betreft; 4.
/e, naar; 5. gedurende.
For, conj. want.
* to Forbid {imp. I forbade,
part, forbidden), a.
verbieden.
Force, s. 1. geweld, magt;
2. krijgsmagt ; forces ,
troepen,
to Force, v. a. dwingen,
noodzaken.
to Forego, v. a. opgeven,
laten varen , van iets
afzien.
Foreign, adj. uitlandsch.
Foreigner, s. vreemdeling ,
buitenlander,
* to Foresee, v. a. vooruit-
zien , voorzien.
Foresight , s. voorzien ;
vooruitzien.
Forest, s. bosch, woud.
to Forge, a. 1. smeden-^
2, uitdenken.
* to Forget, {imp. I forgot,
par/, forgotten en forgot),
v. a. vergeten.
Forgetfulness, s. vergeet-
achtigheid , vergetelheid»
* to Forgive , v. a. vergeven.
Forgiveness, 8. vergeving.
Form , s. vorm, gedaante.
to Form, v. vormen, for-
meren , vervaardigen
Formal, adj, 1, regelmatig;
2. plegtig.
Formality ^ s. gedwongene
inachtneming van een ge-
bruik , formaliteit.
Former, adj. 1. eerste j 2. vo-
rige.
Formerly , adv. eertijds ,
voorheen.
Formidable, adj, vreeselijk,
* to Forsake, {im^}. forsook,
part, forsaken), v. a. ver-
laten.
Forsooth, adv. voorwaar, op
mijne eer , bij mijne eer.
Forth, adv. voorwaarts.
to Fortify, v. a. versterken.
Fortitude, s. moed, dapper-
heid.
Fortune, s. 1. geluk, lot; 2,
vermogen, goederen.
Forum, s. marktplaats; o-
penbare plaats.
Forward, adj. 1. voorwaarts
gerigt; 2. bereidwillig,
vaardig, '
Forward, adv. voorwaarts;
from that time forward #
van dien tijd af.
Foundation, s. grondslag.
Founder, s. stichter^ ver-
oorzaker.
to Founder, v. a. kreupel
rijden.
Fountain, s. bron; fontein.
Four, adj. vier; on all fours,
op handen en voeten,
Fourft»oted, adj. viervoetig.
Fourteen, adj. veertien.
Fourth, adj. vierde.
Fowl, 8. vogel, gevogelte.