Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
212
E.
Suck, f. eend.
Due, adj. schuldig, hcta»
mende.
Due, ». verschuldigde.
Duel, » tweegevecht.
Duellist, 8. iweestrijder.
to Duel, V. n, duelleren, in
een tweegevecht treden,
Duke, 8. hertog.
Dull, adj. Za/, dom, slaperig.
Dung, 8. mist, viest.
Dungeon , s. herker, gevan-
genis , (voornamelijk on-
der de aarde).
During, prep. gedurende-,
Du»k, ». schemering,
Dutch« üdl, Jlollandsch;
Hollander, Nederlander,
Dutchman , s. Hollander ,
Nederlander.
Dutiful , adj. eerhiedig ,
dankbaar.
Duty, 8.1. pligt; 2. kinder-
lijke eerbied; 3, belasting.
to Dwell, V. n. l, wonen;
2. vertoeven, %ich op-
houden.
Dwelling, a. woning.
Dying, adj. stervende, (van
to die).
Dyrrachium , Dyrrachium,
(eene Grieksche haven in
Jilyriët ihans Durato),
E.
Each, pron, elk, ieder, (ci-
genlijk van twee).
Eager, adj. begeerig, iiverig.
Eagerly, e^As, vurig begee-
Eagerness, %. onstuimigheid,
hevige begeerte.
Eagle , 8. adelaar , arend.
Ear, 8. oor.
Early, adj, et adv. troeg.
to Earn , v, a. icinuen (b. v,
den kott).
Earnest, 8. ernst, (in te-
genstelling van scherts).
Earnestly, adj. ernstig ^ ij-
verig, begeerig.
Earnestness, s. ijver, he-
vigheid, onstuimigheid.
Ear-ring, 8. oorring.
Earth, a. aarde.
Larthen , adj. aarden.
Earth-quake, 8. aardbeving.
Ease, 8. 1. rust; 2. gemak,
ongedwongenheid j at ease,
naar wetisch.
Easily, adj. ligtelijk, zon-
der veel 7noeite.
Eastern, adj. oostelijk, ooa-
tersch.
East , 8. oost, (oostersche
landen).
Easy, adj. 1, ligt, gemak-
kelijk ; eaiy credulity,
groote ligtgeloovigheid ; 2.
gerust, zeker; 3. onge-
dwongen.
• to Eat, (imp, eat) v. a.
eten.
Eating, s. eten.
Eaves , s. pi. de over hel
huis uitstekende rand van
het dak, goot, lek.
Echo , 8. echo, weerklank,
to Echo, V. n. weêrgalmen.
lo Edify, v. a. houwen; 2.
stichten, (in eenen gods-
dienstigen zin),
to Educate, v. a. opvoeden.
Education, 8. opvoeding,
E>n , zamengetrokken ,
uit even,
to Efface, v. z.uittcisschen.
Effect ,8. 1. uitwerking ,
gevolg ; to this effect,
aldus; 2. doel, voornemen;
3. inhoud; 4, in plur, be-