Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
208
1).
Difficulty, 8. 1. ztüarigheid-,
2. verlegenheid.
Diffident, adj. wantrouwend,
besluitêloos.
to Ditïuse, T. a. 1. uitgie-
ten , uitschudden; 2 ver-
breiden.
* tu Dig, V. Si. (imp. en part.
dug) graven-j to dig up,
opgraven,
to Digest, v. a. verduwen.
Digestion, s. verduwing,
spijsvertering, digestie.
Dignified, adj. met eene
{geestelijhe) waardigheid
bekleed.
Dignity, 8. waardigheid.
Digression, s. uitwijding
Diligently, adv. met vlijt,
naarstig, zorgvuldig.
to Dine, v. n. ((e middag)
spijzen, eten.
Dinner , s. middagmaal ,
maaltijd.
to Dip, V. a. indoopen.
Dire , adj. schrikkelijk ,
wreed.
to Direct, v. a. regeren,
leiden, beschikken, maat-
regels voorschrijven.
Direful , adj. verschrikhe-
l^k.
Dirt, 8. drek , vuiligheid.
Dirty, adj. vuil, verachte-
lijk.
to Disable, v. a, ontzenu-
wen , verzwakken.
Disadvantageous, adj. na-
deelig, ongunstig.
to Disappoint, v. a. te leur
stellen, iemands hoop on-
vervuld laten.
J)isappoinlment, 8. teleur
stelling, verijdeling der
hoopt toorn over de ver-
ijdeling van zijne hoop.
to Discard , v, a. a/danken,
afzetten.
to Discern, v. a. 1. onder-
scheiden', 2. ontdekken,
gewaarworden.
Discernment, s. vermogen
om iets te kunnen beoor-
deelen, oordeel, onder-
scheiding^gave.
to Discharge, v. a. 1. (van
eenen last) bevrijden, ont-
ledigen ; 2. ver rig ten
(waartoe mén verbonden
is) ', to discharge one's du-
ty , zijnen pligt doen of
betrachten.
Discipline, s. krijgsfucht', ,
kastijding \ togiveone*8
self the discipline, zich
kastijden.
to Disconcert, v. a. verle-
gen maken, in verlegen-'
heid brengen.
(o Discontinne, v. a. niet
voortzetten, ophouden, sta-
ken.
Discord, 8. tweedragt.
lo Discourage , v. a. moede-
loos maken, ter neder-
slaan.
to Discourse, v. n. spreken.
Discours*», s. gesprek.
to Discover, v. a. ojitdek-
ken , zigtbaar maken, la-
ten zien.
Discretion, s. discretie,voor-
voorzigtig^
heid.
to Disdain, v. a. verachten,
versmaden.
Disdainfully, adv. met ver-
achting.
Disease, s. onpasselijk h e id,
ziekte.
to Disentangle-) v. a. losma--
ken, ontwarren.