Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
202
C.
Contention, t.iwist, wedij-
ver, ijverzucht.
to Contest, t. a. betwisten.
Continually, adv, onophou-
delijk.
Continuance, s. voortduring.
to Continue, v. a. et n. 1.
voortvaren, voortzetten,
doen voortduren; 2. vol-
harden; Z. duren; 4. blij-
ven.
Continued, adj. herhaalde
Continuity, s. ona/gebrokene
zamenhang, onafgebrokene
reeks, aaneenschakeling.
Contraband, s. contraban-
de, heimelijk ingevoerde
verbodene waren, smok-
kelgoederen.
to Contract, v. a. 1. zamcn-
trekken, verkorten; 2. to
contract the habit oCdrink-
ing, zich aan den drank
verslaven; 3. verloven.
Contrary, adj, tegenoverge-
steld.
Contrary, 8. tegendeel; on
the contrary, in tegen-
deel, daarentegen.
to Contribute, v. a. bijdra-
gen,
to Contrive, v. a. et n. 1.
uitvinden, bedenken; 2.
inrigten, 'herordenen, iets
ergens aanbrengen,
to Control, v, a. beheer-
schen, in zijne magt heb-
ben.
Controversy, s. twist., strijd.
Convenience, s. gemak, ge-
^ijf-
Conveniently, adv. gemak-
kelijk.
to Converse, v. n. met ie-
mand omgang hobben, met
iemand spreken.
Conversation, s. omgang;
gesprek.
to Convert, v, a. 1. ve^'an-
deren; 2, aanwenden, ge-
bruiken.
to Convey, v. a. I, voeren;
2. overleveren, overge-
ven; 3. mededeelen.
to Convict, V. a. overtui-
gen.
to Convince, v. a. overtui^
gen^ overreden.
Convulsion » s. stuiptrekking
i^an het ligchaam; 2. wan-
orde , beroerte, twist.
Cook, 5. kok; keukenmeid.
Cool, adj. koel.
Coolly, adv. I. kocl; 2koel-
bloedig.
Copiousness, s, I. overvloed,
volheid; 2. rijkdom in
woorden.
to Copy, v. a. I, kopij^ren;
2 nabootsen, nadpen.
Coquette, s. coquette, op
veroveringen uitgaande
vrouw, behaagziek meis-
je of vrouw.
Cord, s. touw.
Cordiality, s. hartelijkheid,
Corinthian, s. CorinthiQr,
Corn, 8. koorn^ graan.
Cornfield, s. korenveld.
Corner, s. hoek.
Corporal, s. korporaal, on-
derofficier.
Corpse, 8. lijk.
to Correct, v. a. 1. beteren,
verbeteren; 2. tuchtigen.
Correspondence, s.omgang;
vriendschappelijke betrek-
king-, 2. briefioisseling.
Corrupt, adj. bedorven.
lo Corrupt, v. a. verleiden;
omkoopen,
* to Cost, V. n. kosten, te