Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
c.
201
Conscientiously, adv. naauw-
gezet»
Conscious, adj. bewust, in
zijn geweten overtuigd.
Consent, s. 1. toestemming;
2. overeenstemming; wilh
one consent, eenparig.
to Consent, v. n. instem-
men, bewilligen.
Consequence, s. 1. gevolg;
in consequence of this de-
claration , ten gevolge van
deze verklaring; 2. in-
tloed, gewigt; a thing of
little consequence, eene
zaak van weinig belang.
Consequently, adv. gevolge-
lijk.
to Consider, v. a. beschou-
wen , overleggen.
Considerable, adj. aanmer-
kelijk.
Consideration, s. beschou-
wing; overweging.
to Consist, V. n. bestaan.
Consolation, s. troost.
Conspicuous, adj. 1. in het
oog vallende; 2. uitmun-
tend, aanzienlijk.
Conspiracy , s. zamenzwe-
ring.
Conspirator, s. zaamgczwo-
rene, eedgenoot.
to Conspire, v. n.l. zamen-
zweren; 2. zich vereeni-
gen , overeen stemmen.
Constant, adj. vast, onver-
anderd , bestendig, vol-
hardend.
Constantly, adv. bestendig,
volstandig, gestadig.
Constitution ,s. 1. ligchaams-
gestel'j 2. regeringsvorm.
to Constrain, v. a. 1. bin-
den, kluisteren; 2. dwin-
gen.
to Construct, v. houwen,
zamenstellen.
Construction , s. zamenstel-
ling, vervaardiging.
to Construe, v. a, uitleg-
gen, verklaren.
Consul, s. vonsul.
Consular, adj. tot den con-
sul behoorende, consu-
lair.
Consulship, s. consulschap.
to Consult, V. a. etn. 1. raacf-
plegen, raad vragen; 2.
voor iets zorgeny en met
opzigt tot hetzelve hande-
len, daarop zien; 3. be-
raadslagen.
Consultation, s. beraadsla-
ging , raadpleging.
to Consume, v. a. verteren.
Consummate, adj. volein-
digd, volkomen, hoogst.
Consumption , s. hetgeen ver-
bruikt wordt , verbruik.
Consumptive , adj. uitte-
rend, teringachtig.
Contagion, s. aansteking,
aanstekende ziekte,
to Contain , v. a. I. bevat-
ten, in zich bevatten; 2.
in toom houden, tegen-
houden,
to Contemplate, v. a. be-
schouwen, gadeslaan.
Contemporary, s. tijdgenoot.
Contempt, s. verachting.
Contemptible, adj. verach-
telijk.
Contemptibly, adv. verach-
telijk.
to Contend, v. n. 1. twis-
ten; 2. wedijveren.
Content, adj. tevreden.
Content, s. 1. tevredenheid;
2. {in plur ) inhoud.
Contented, adj. tevreden.
14