Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
200
c.
to Conceal , v. a. terber-
gen, verhelen»
Concealment, f. verberging,
plaats van toevlugt ,
schuilplaats.
to Conceive, v. a. 1. hoes-
teren; to conceive hopes,
hoop koestereu; 2. begrij-
pen, denken.
Concern , s. bekomviering ,
zorg, verdriet.
to Concern, v. a. betroffen,
' aangaan.
Concerning, prep. betref-
Jende.
Concert, s. concert.
to Conclude, v. a. et. n.
slide en , een besluit op-
maken; ? beslissen; 3,
eindigen, besluiten.
Conclusion, s. besluit; ge-
volgtrekking.
Concourse , s. toeloop , za-
menloop.
to Condemn, v. a. veroor-
deelen.
Condemnation , 8. veroor-
deeling.
to condescend, v. n. zich
gemeenzaam maken, zich
verwaardigen.
Condition, s. I. toestand;
2. voorwaarde; 3. rang,
stand.
to.Conduct, v. a. geleiden.
Conduct, s. gedrag.
Conductor, s. geleider.
to Confer, v. a. mededee-
len , geven, opdragen.
Conference, s. gesprek, za-
menspraak [over gewigti-
ge onderwerpen),
to Confess, v. a. bekennen.
Confession , s. bekentenis.
»Confessor, s. biechtvader.
Confidant, «. vertrouweling.
to Confide, v. n. vertrou-
wen, zich op iets verlaten.
Confidence, s. 1. vertrou-
wen ; 2. eigenwaan.
Confident, adj. verzekerd,
overtuigd van iets.
Confident, s. vertrouweling,
vertrouwde.
Confidently, adv. op eeno
onbeschaamde wijze.
to Confine, v. a. et n. 1. beper^
ken, bepalen; 2. beslui-
ten, opsluiten, in hech-
tenis nemen.
Confinement, s. opsluiting ,
gevangenschap.
to Confirm, v. a. bekrach-
tigen , bevestigen.
Cnnfluenca, s. zamenloop,
toeloop.
to Conform, v. n, zich naar
iets schikken , zich tot
iets verledigen,
to Confound, v. a. I. ver-
warren ; 2. verlegen of
bedremmeld maken , be-
schamen.
Confused , adj. verward.
Confusion, s. verwarring;
wanorde ; bedremmeling,
beschaamdheid.
to Congratulate, v. a. geluk
wenschen, zijne vreugde
betuigen.
Congratulation , 8. geluk-
wensch.
Conjugal, adj. echtelijk.
Conjuncture, adj. omstan-
digheid; gewricht,
to Conjure, v. a. bezweren»
io Conquer, v. a. overwin-
nen.
Conqueror, 8. veroveraar^
overwinnaar.
Conquest, 8. verovering.
Conscience, 8. geweten.