Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
c.
199
to Commit, V. a. 1. over-,
geven, toevertrouwen, 2.
begaan {eene misdaad).
Common, adj. 1. gemeen,
gemeenschappelijk; 2. al-
gemeen, openlijk; ge-
durig , gewoon; 4, ge-
meen, tonder bijzondere
voorregten ; a common sol-
dier , een gemeen sol-
daat, '
Commonly, adv. gemeenlijk,
gewoonlijk.
Commonwealth, s, gemeene-
best,
to Communicate , t. a. et n.
\,mededeelen;1. bekend ma-
ken; 3. gemeenschap on-
der elkander hebben, sa-
menhangen.
Compact, 8. vergelijk, ver-
drag, verbond.
Compact, adj. digt, vast.
Companion , 8. mededeel-
hebber in eene zaak, deel-
genoot, makker.
Company, 8. \. gezelschap,
2. compagnie {soldaten).
to Compare, v. a. vergelij-
ken.
to Compass, v, a. omgeven.
Compass , s. omvang, gren-
zen.
Compassion , s. medelijden.
Compassionate, adj« mede-
lijdend.
Compassionately, adv. uit
medelijden.
to Compel, V. a. tot iets
dwingen, noodzaken.
Competent, adj. 1. gepast; 2.
bevoegd.
Competition , 8. medeaan-
zoek, aanspraak op gelij-
ke waarde, wedijvering,
mededinging; to stand in
competiton with one, met
iemand wedijveren.
Competitor, s. diegene, wel-
ke een aanzoek mededoet,
mededinger,
to Complain, y, n. {over
iets) klagen, zich (opcr
iets) beklagen.
Complaint, s. klagt, (be-
zwaar over iets.)
Complete, aöj, volledig, vol-
komen.
to Complete, v. a. volein-
digen.
Completion , s. voleinding ,
hoogste graad.
Comp'lexion, s. 1. uiterlijke
kleur van een ding, ui-
terlijk 2 gesteldheid (van
het ligchaam).
Compliment s. compliment,
to Compliment, a iemand
een compliment maken.
to Comply, v. n. zich naar
iets schikken , zich iets
laten welgevallen.
to Compose, v. a. zamen-
stellen; 2. opstellen , ver-
vaardigen ; 3. uitmaken,
een deel van iets zijn.
Composed, adj, stemmig,
ernstig.
Composing, opstel.
Composure, s. gemoedsrust;
tegenwoordigheid van Qeest,
to Comprehend, v. a. K
in zich bevatten, bevat-
ten , behelzen; 2. begrij-
pen.
to Compute, y, a, tellen^
berekenen.
Comrade, kameraad^ mak-
ker.
Con, adv, in plaats van con-^
tia, iegen; pro and con^
voor en t*gen.