Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
c.
Cadï > Cadi, (r eg ter B^ de
Turken).
Cae«ar, a. Cesar, (deBekende
Homeinsche veldheer en
stichter der Ü. monarchie);
Cage, 8. kooi, vogelkooi,
Calais, s. naam eener stad
in Frankrijk,
Calamity, a. ramp,tegenspoed,
to Calculate, v. a. 1. uitree
henen , Berekenen ; 2.
naauwkeurig {volgens zeke-
re bedoelingen) inrigten.
Calf, 8. 1. kalf-, 2. kuit.
Calif, 8. Calif, {de titel der
opvolgers van Mahomed),
to Call, v. a. 1. roepen; to
call upon, aanroepen; 2.
noemen; chWeA., genoemd;
3. een kort bezoek bij ie-
mand afleggen, hem ko-
men spreken ; to call again,
terug komen.
Call, 8. oproeping, uitnoo-
diging, bevel.
Calm, 1.) 8. rust-, 11.) adj,
gerust.
Calmly, adv. gerust.
Calumny, 8. lastering.
to Calumniate, v. a. laste-
ren , kwaad spreken van,
Cambridge, 8. Cambridge,
{eene beroemde universi-
teit in Engeland),
Camel, s. kameel.
Camillu8, a. Camillus, {een
beroemd Komeinsch veld-
heer).
Camp, 8. legerplaats.
Campaign, a. veldtogt,
* Can , {imp, 1 Could) kun-
nen,
Canada, 8. Canada, {eene
provincie in JVoord-Ame-
rika).
Candle, 8. kaars.
Cane, s, 1, riet; 2. »tok,
stokje.
Canon, a. kanon.
Canon-ball, a. kanonskogel.
Cannot, uit can en not za^
mengesteld; I cannot, ik
kan niet.
Canoe , a. canoe, boomschuit-
je, {bootje der wilden).
Canopy, a. sierlijk draag-
baar dak, verhemelte,
troonhemel.
Capable, bekwaam, ge-
schikt {tot
Capacity ,8.1. bekwaamheid,
2. stand, toestand.
Cape, 8. uithoek, kaap,
Capital, 8. hoofdstad,
Capital, adj. voornaamste,
gewigtigste, grootste; ca-
pital city, hoofdstad.
Capitol, a. Kapitool, {een
groot publiêk gebouw te
iome).
Captain, a. kapitein.
Captive, a. et adj. gevangene^
Captivity, i, gevangenschap.
Car, 8. kar, wagen.
Caravan, 8. karavane^ {een
gezelschap reizigers in het
oosten),
Carcaaa, a. geraamte, dood
ligchaam.
Card, 8. kaart, briefje,
Cardinal, a. kardinaal,
Cardinal, adj. voornaamste,
gewigtigste; cardinal vir-
tues, hoofddeugden.
Care, s. 1. zorg, zorgvul-
digheid; 2. behoedzaam-
heid, voorzigtigheid; to
take care of, voor iets
zorgen; ook: zich voor
iets wachten,
to Care, n. zorgen, over
iets bekommerd »ijn.