Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
A,
185
Annual, aèl, jaarïijhsch.
Another, 8, een ander.
Answer, s. anttcoord,
to Answer, v. a. et. n. 1. ant"
woorden; 2. borg worden,
{voor iemajid) iitstaan.
Answerable, adj. 1. beant-
woordend ^ gepast, evenre-
dig', verantwoordelijk.
Ant, s. mier.
Antagonist, tegenpartij-
der.
Ant-hlII, 8. mierenhoop y
mierennest,
Anticbamber, s. 1. voorver-
trek; 2. spreekkamer.
Anliochus, s. Antiochus, {ko-
ning van Syrië),
Antony, s, Antoytiüs, {een
Romeinsche triumvir).
Anxiety, s. angstvalligheid^
bezorgdheid, angst.
Anxious, adj. angstvallig^
bekommerd; to be anxious
to. • • , zich beijveren
om • . • ; to be anxious
about one's beauty, gaar-
ne voor schoon willen ge-
houden worden.
Anxiously, adv. vol angst.
Any, adj. 1. eenig; any thing,
iets; iiotany thing, nieis;'l,
een; any of their heads,
een van hunne hoofden ; 3.
ieder ^ voornamelijk met
one. Voor den comparativ,
beteekent het: een weinig ;
any longer, iets^ een wei-
nig langer.
Apartment, \,vertrek; 2.
reeks van vertrekken,
to Apologise, n. veront-
schuldigingen bijbrengen,
verdedigen.
Apparently , ,adv, oogen-
schijulijk.
Apparition, s. verschijning,
spook.
Appeal, 8. appèl, beroeping
op eene hoogere regtbank.
to Appear, v. n. 1. verschij-
nen, zich laten zien , zigt-
baar worden; 2. schijnen^
voorko-men, toeschijnen.
Appearance , s. verschijning ^
schijn, uiterlijk aanzien;
to make one's appearaucc,
verschijnen.
to Appease, v,a doenbedaren,
verzoenen, bevredigen.
Appetite, s. 1. begeerte; 2.
appetijt, eetlust,
to Kii^XawdyN.di. zijne goedkeu-
ring betuigen, toejuichen.
Applause, s. handgeklap {ten
teeken van goedkeuring),
toejuiching; a thunder of
applause, eene luide toe-
juiching.
Apple , s. appel.
Application, s. ingespannen-
heid, vlijt J naarstigheid»
toApply, \.) y.n. toepassen f
{tan de eene zaak op de an-
dere); II.) v. n. 1. zich
(tot ieinand) wenden; 2.
zich (op iets) toeleggen,
zich bevlijtigen,
to Appoint, v. a. benoemen.
Appointment, s. verordening^
bestelling J afspraak.
to Apprehend, v. a. I. vatten,
betrappen , gevangen fie-
men; 2. vreezen.
Apprehension, s. I, bevat'»
ting; 2. vrees.
to Appriie, v. Sk.berigtent be-
kend maken y onderrigten,
to Approach, v.a, et n. narfc-
ren.
Approach, s, nadering.
Approbation, s goedkeuring.