Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
1Ö4
.A.
Almighty, adj. ahnagtig.
Almost, adv. bijna , bijkans.
Aloft, adv. in do hoogte»
Alone, adv. alleen.
Along, I.)prep. /an9«;n.)adv.
in rfe lengte, voort, voor-
waarts, mede.
Alphabet, a. alphabetf abé,
letterlijst.
Already, adv. reeds, airee-
de , bereids.
Also, conj. ooh^ insgelijks^
eten zoo,
to Alter, V. a, veranderen.
Alternative , s. verlegenheid,
volstrekte keuze {tusschen
twee zaken).
Although, conj. ofschoon^
hoewel.
Altogether , adv, geheel, ge-
heel en al.
Always, adv. altijd, altoos,
* Am (I), ik ien,iietoBe.
to Amass, v. a. ophoopen,
to Amaze, v. a. verbazen, ter»
v)onderd doen staan.
Amazing, adj. terwonderl^k,
verbazend.
Ambassador, s. afgezant.
Ambassadress, s. vrouw tan
cen* afgezant.
Ambition , s. eergierigheid^
eerzucht.
Ambitious, adj. eergierig,
eerzuchtig, uit eerzucht
naar iets trachtende,.
Amend», s. vergoeding, scha-
deloosstelling ; to make
amends, iemand iets weder
bezorgen, vergoeden.
Amiable, adj. beminnelijk.
Amidst, prep, in het midden |
midden in.
Amiss, adv. owrcgf*, kwaad;
to do amiss, misdoen.
Among, amongaty prep, onder
(inde beteekenis eener ver-
menging en verbinding
met andere dingen); among
men, onder de menschen-,
among them , in hun
midden.
Amount, s. beloop, geheelc
som.
Amphibious,adj. tweeslachtig
(van dieren, die in het wa-
ter en op het land leven).
Amphitheatre, s. amphithea-
ter,{kringvormige schouw-
burg).
Ample, adj. groot, wijd,
to Amuse, v. a. termaken, op
eene aangename wijze be-
zig houden', paaijen.
Amusement, s. tijdverdrijf ^
tijdkorting.
Ancestor, s. voorvader, stam-
vader.
Anchises, 8. Anchises, (een
Troojaanschprins, vader
van Eneas),
Ancient, adj. oud', the an-
cients , de ouden,
Andromache,». Andromache^
(eeneTrojaansche prinses^
de gemalin van Jlector),
Angel, 8. engel.
Anger, 8. toorn, ontevreden-
heid, gramschap,
to Angle, V. n. hengelen.
Angry, adj. toornig, gram-
storig.
Anguish, s. angst, benaautcd-
heid.
Animal, I.) adj. dierlijk^
II.) 8. dier.
Animation, 8. bezieling, op-
wekking, vuur.
Animosity, 8. verbittering ^
wrok,
to Annex, y. a. aanknoopcn^
bijvoegen.