Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
A.
spraak doen over eene
èettoisfo zaak, toewijzen^
Administration, 8, bestuur^
regering^
Admirable, adj. verwonder-
lijk^ bexoonderenawaardig^
Admiration, s. bewondering»
to Admire , y. a. betoonderen»
Admission, 8. toegang»
to Admit, V. a. 1. den toe-
gang vergunnen ^ toelaten;
2. vergunnen^ gedoogen.
Admittance, 8. toegang,
to Admonish, y. a, verman
nen; herinneren,
to Adopt, V. a. (als kind)
aannemen,
to Adorn, t. a. versierenp
ver/raaijen.
Adroit, adj. geschikt.
Adultery, s. echtbreuk,
to Advance, I.) v, n, voor--
waartsgaan^ vorderingen
maken, naderen; II.) t. a,
voorwaarts brengen; ver-
hoogen; to be advanced,
zich verheffen; 3. 6c-
vorderen^ bespoedigen^
Advantage, s. voordeel.
Advantageously, adv. voor-
de elig.
Adventure, TOorvaU
Adventurer, «. gelukzoeker.
Adversary, 8. tegenpartij.
Adverse, adj. tegenstrijdig;
adverse wind, tegenwind.
to Advertise, t. a. aankon-
digen^ door een kort be-
rigt bekend maken.
Advice, s. goede raad,
to Advise, v. a. raden.
Aesop, 8. Aesopus, (de be-
roemde Grieksche tabel-
dichter).
Affair, s. bezigheid^ aange-
legenheid.
to Affect, a. 1. op iets
werken; 2. aandoen^ de
hartstogten gaande maken;
3. gemaakt zijn, den schijn
van iets aannemen t voor-
geven.
Affectation, ^.gemaaktheid.
Affected, adj. 1. aangedaan ^
bewogen ; 2. geveinsd ,
onnatuurlijk.
Affectedly, adv. gemaakt of
onnatuurlijk.
Affection, s. 1. genegenheidy
liefde; 2. aandoening.
Affectionate, adj. gevoelvol^
teeder,
to Affirm, T. a. bevestigen^
beweren,
to Afflict, T. a. \. krenken^
plagen; 2. bedroeven.
Affliction, s. droefheid,
to Afford, V. a. voortbrengen^
mededeelen , toereiken ,
verschaffen, bezorgen, of
leveren.
Affront, 8. beschimping, be-
leediging,
to Affront, t. a. beschimpen,
beleedigen.
Afraid, adj. vol vrees f bang,
bevreesd.
Afric, 8. Afrika,
After, I.) prep, na, achter^
II.) naderhand; III.)
conj. naardieny nadat.
Afterward, Afterwards, adr»
naderhand, daarna.
Again, adv. weder.
Against, prep. 1. tegeji; 2.
aan; against a wall, aan
eenen muur,
Agamemnon, s. Agamemnon^
(de aanvoerder der Grie-
ken voor Troje),
Age, 8.1. ouderdom;2, eeuw.
Aged, adj. oud.