Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
180
A.
men in&gcUjks an ; tJ. an
historical transaction. 2
Dikwijls staat a als voor^
zetsel {inisschien in plaats
Dcnat, volgens hetgevoe"
len van oxideren in plaats
van on,) voor een zelfsian-
dig naamwoord of deelw.
Zoo als b. v. op bladzijde
16. he fell a weeping, hij
hegon te weenen,- a-bed,
te bedj to fall a-sleep , in
slaap vallen. Het wordt
alsdan ook wel met het
zelfstandige naamwoord
verbonden: abed , asleep,
to Abandon, t. a. verlatenyof"
staan ran, laten varen»
Abbey, 8. abdij.
A-bed, adv. te bed.
Ability, z.l.mogelijkheid;ver-
mogen, om iets tc kunnen
verrigten;2, bekwaamheid.
Able, adj. bekwaam ^ vermo*
gendy in staat (om iets te
doen); to be able, kunnen^
to Abolish, v. af schaffen.
Abominable, adj. afschuwe^
lijk,
to Abound, t. n. overvloed
hebben.
About, I.) prep. I. om; 2.
in de nabijheid tan {eene
saak), omtrent^ tegen;
about the end, tegen het
einde met opzigt tot ^we-
gens \ U.) adv. I, rondom;
2, omtrent; 3. met het
werkwoord en to, dan
hetcekent het: op het punt
staande om iets te doen ,
met een ontwerp zwanger
zijnde; we were about to
take, wij waren voorne^
ment te nemen.
Above, I,)prep. hoven^ hove7i
ïe(s 'Cerheten ; 2, over;
II.) adv, bovenstaande ,
voorafgaande (m schrif-
ten) ; the above question ,
hovenstaonde vraag; ubove
mentioned, bovengemeld.
Abroad , adv. luiten , buiten
het huis y buiten ^slands^
Abruptly, adv. plotseling.
Absence, 8. afwezendheid.
Absolute , adj. volstrekty on-
bepaald.
Absolutely, VLÜy. volkomen ^
geheel en al, zonder uit»
zondering, volstrekt*
to Absolve , v. a. vrijspreken.
Abstemious, adj. matig.
Abstemiousness, s matigheid.
Absurd, ongerijmd^ zot.
Academical, adj. academisch,
tot eene akademie behoo-
rende.
Accent, 8. accent, toon,
to accept, v. a. aannemen.
Acceptable, adj. aanneme-
lijk ; welgevallig.
Access, ^»toegang.
Accident, geval, toeval.
Accidentally, adv. toevallig.
Acclamation, s. toejuiching,,
to Accomodate, s.^.behoorlijk
inrigten y met gemakken
voor zien ^behulpzaam zijn.
Accommodation, s. hetvoor^
zien met gerijfelijkheden ^
gemakkelijke inrigting ^
voornamelijk der woning^
gemak,
to Accompany, y.a. verzeilen,,
to Accomplish, v. a. voltrek-
ken , voleindigen, vervul-
len.
According to , prep, overêen-
koinstig, volgens.
Accordingly, adv. diensvQÏ-
gensy gevolgelijk.