Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
waarts aan deze zijde van den Tiber ontmoeten we de uitgebreide
tuinen van den beroemden veldheer Julius Caesar, die hij bij zijnen
dood vermaakte aan het Romeinsche volk en waarin keizer Augustus
eene gelegenheid heeft laten maken, waar scheepsgevechten vertoond
kunnen worden.
De geheele stad is door een sterken muur omgeven: verschillende
poorten voeren naar buiten en brengen ons op kunstig aangelegde wegen,
die naar alle deelen van Italië leiden. Zie, ze zijn geplaveid met groote
vierkante steenblokken en breed genoeg om twee wagens elkander
voorbij te laten rijden. Van afstand tot afstand staan steenen trapjes,
waarvan de reizigers zich bedienen kunnen om te paard te stijgen.
Tusschen de heuvels in de stad is de grond nogal week en moerassig.
Daarom was 't al vroeg noodig riolen aan te leggen. Reeds een van
de oude koningen heeft dat laten doen. Van de onderaardsche kanalen,
door hem aangelegd en die ruim vier meter breed waren, bestaan in
onzen tijd nog overblijfselen. We weten nu zoo 't een en ander van
de stad. Iaat ons thans ook nader kennis maken met de bewoners.
20. VAN DE WIEG TOT HET GRAF.
In den ouden Romeinschen staat was de huisvader het hoofd van
het geheele gezin en oefende als zoodanig eene groote macht uit, die
zelfs onbeperkt was, voor zoover het zijne kinderen betrof. Later in
den keizerstijd werd die macht wel door verschillende bepalingen voor
en na eenigszins beperkt, maar ze bleef toch nog zeer aanzienlijk, en
eerst keizer Constantijn de Groote hief bijv. het recht op, dat de
vader had over het leven van zijn kind. Want een Romeinsch
huisheer kon met zijne kinderen doen, wat hij verkoos. Hij kon
ze te vondeling leggen: daardoor werden ze dienstbaar en het eigen-
dom van wie ze opnam; hij kon ze verstooten, slavenwerk laten ver-
richten , lichamelijk kastijden, ja zelfs dooden, wanneer ze namelijk den
leeftijd van drie jaar hadden bereikt. Gewoonlijk gebeurde zoo iets niet,
dan nadat eerst de raad van al de bloedverwanten was ingewonnen.