Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
de meesterhand van Phidias. Verder trof men te Olympia eene menigte
altaren en standbeelden aan. De laatste stelden onderanderen ook de
personen voor, die bij de spelen de eene of andere overwinning hadden
behaald. Want er bestond voor een Griek geen grooter eer-, dan als
overwinnaar terug te keeren uit den wedstrijd te Olympia. Een krans
van olijfbladeren of een palmtak was de belooning van den gelukkige.
Maar grooter belooning vond hij in de vereering zijner medeburgers,
die even trotsch waren op de behaalde zege als hijzelf, 't Is wel
gebeurd, dat een vader van vreugde stierf, toen hij het bericht kreeg,
dat zijn zoon in de Olympische spelen den zegekrans had verworven.
De wetgever van Athene, Solon, bepaalde, dat ieder Athener, die te
Olympia overwon, eene som gelds zou ontvangen, ja, de overwinnaars
werden soms gedurende hun verder leven op kosten van den staat
onderhouden. Op de markt richtte men eerezuilen voor hen op. Te
Sparta werd het als eene groote belooning voor de prijswinnaars
beschouwd, dat zij later in den oorlog in de onmiddellijke nabijheid
van den koning mochten medestrijden.
Wanneer de tijd der spelen gekomen was, stroomde eene groote
menschenmassa van alle oorden van Griekenland naar Olympia. Zelfs
uit de verst verwijderde streken voerden tal van schepen feestgenooten
en nieuwsgierigen aan. De afgezanten van alle steden en heerschers.
wier onderdanen aan den wedstrijd deelnamen, waren op de plaats
aanwezig. Verder zag men er de bloem van Griekenlands jeugd; ieder,
die zich in zijne geboortestad in de gymnasiën onderscheiden had.
Slechts hij, die voor de kamprechters kon bewijzen, dat hij van
Grieksche afkomst was en dat op zijn gedrag niets viel aan te merken,
kon mededingen naar den prijs. Ook moest hij gedurende minstens
tien maanden op een Grieksch gymnasium zijne opleiding ontvangen
hebben. Vóór de wedstrijden begonnen, zwoeren de deelnemers plechtig,
dat ze zich geene enkele ongeoorloofde handeling zouden veroorloven,
waardoor ze op eene oneerlijke wijze hunne tegenstanders zouden kunnen
overwinnen. Die belofte werd ook geëischt van de kamprechters en
zelfs van de vaders, de broeders en de leermeesters der mededingers.
De feestspelen te Olympia waren een verzamelpunt voor alle Grieken
en legden als 't ware een' band om de vele staten en staatjes, waarin
VAN DUYL, Gesch. I. 2e druk. 4