Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
knoopten er eene sage aan vast, die niet zonder beteekenis is. Den zin
er van zult ge wellicht zelf wel kunnen vinden.
In oude tijden had de godin Athene met den god der zee, Posei-
don of Neptunes, zooals de Romeinen zeiden, er om gestreden, wie
beschermer van de stad en de landstreek zou worden. Ze hadden de
beslissing over gelaten aan Cecrops, dien de Atheners beschouwden
als den stichter hunner stad. De godin had op de rots een' olijfboom
geplant, de beheerscher van de zee had eene zoutbron uit den grond
doen ontspringen. Cecrops besliste daarop ten voordeele der godin.
13. DE OLYMPISCHE SPELEN.
In de voorgaande les vertelde ik u, dat de Grieken groote liefhebbers
■waren van lichaamsoefeningen. Geene belangrijke stad, of ze had eene
inrichting, waar de jeugd zich onder toezicht van volwassenen oefende
in allerlei lichaamsbeweging: een gymnasium. Niet alleen de Spartanen,
die lichaamskracht en stoute krijgsverrichtingen boven alles stelden, maar
ook de Atheners, voor wie anders de ontwikkehng van den geest het
hoogste doel was, waarnaar zij streefden, moedigden de gymnastische
oefeningen op allerlei manieren aan. De schoonste gelegenheid om te
toonen, hoe veel behendigheid en hoeveel kracht ze hadden opgedaan
in de leerscholen in hunne vaderstad, boden aan alle Grieken de
Olympische spelen, die geregeld om de vier jaar werden gehouden
te Olympia, eene plaats in het westen van den Peleponnesus, waar-
aan zij ook hunnen naam ontleenden.
Eene stad was Olympia eigenlijk niet. 't Was eene vlakte, die zich
van het oosten naar het westen uitstrekte en die aan de noord- en
zuidzijde door bergen werd ingesloten. Ze was geheel bezet met tempels
en heiligdommen en met andere gebouwen, die voor de kampspelen
waren bestemd. Prachtig was onderanderen de tempel van Zeus, den
hoofdgod der Grieken, die zich verhief in een heilig bosch, dat aan
dezelfde godheid was gewijd. In dien tempel bevond zich een prachtig
beeld, evenals dat van Athene uit goud en ivoor vervaardigd door