Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
droeg de hoogte, terwijl de tempel ruim 225 voet lang en 100 voet
breed was. Het geheel was omgeven door zesenvijftig zuilen. Zoowel
aan de voor- als aan de achterzijde was het geveldak voorzien van
kostelijk beeldhouwwerk van Phidias' beitel en ook de buitenwanden
van de muren, binnen de zuilengang, waren van boven geheel in het
rond versierd met een breeden band van schoon gebeeldhouwde figu-
ren. In het binnenste van den tempel, dat door geen dak was beschut,
maar waarin men de heldere zon en den schoonen blauwen hemel van
Attica vrij kon aanschouwen, stond een reusachtig standbeeld van de
godin, door Phidias gebeiteld. Het was 47 voet hoog en geheel ver-
vaardigd uit goud en ivoor. Behalve het Parthenon verrees op de
bovenvlakte van den burcht nog een andere tempel, die kleiner afme-
tingen had, maar die ook door zijne sierlijke vormen en heerlijke
bewerking een waar kunstgewrocht mocht heeten.
Ver boven al deze gebouwen uit verhief zich een metalen standbeeld
van de beschermgodin der stad, dat haar als gewoonlijk voorstelt met
de eene hand steunende op een schild, terwijl de andere eene lans
omhoog houdt, welker gouden spits reeds van verre den zeelieden
tegenblonk, wanneer ze met hunne schepen koers zetten naar de veelbe-
zochte haven van" Athene. Nooit was de bedrijvigheid en het gewoel op den
Acropolis grooter dan bij de viering van het feest der Panatheneön,
wat zooveel wil zeggen als het feest, waaraan alle Atheners deelnamen.
Zoo'n feest werd ieder jaar gevierd, maar om de vier jaar met bijzon-
deren luister. Dan was geheel Athene op de been: wedrennen met
paarden , gymnastische oefeningen, waarvan de Grieken groote liefhebbers
waren, wedstrijden in muziek en zang wisselden elkander af. Ook werd
een wedloop met fakkels gehouden. De overwinnaars werden beloond
met kransen, met sierlijke vazen, ook wel met vaten, welke olie be-
vatten van den heihgen olijfboom, die op den Acropolis groeide. Het
slot van het feest en eigenlijk de hoofdzaak er van vormde de feestelijke
optocht naar den tempel der godin op den burcht. Dan werd haar een
prachtig geborduurd kleed gebracht, door Atheensche maagden geweven ,
en waarop de daden der goden en helden waren afgebeeld, tot versie-
ring van haren tempel of haar beeld.
Wat dien olijfboom betreft, waarvan ik zooeven sprak, de Atheners.