Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
schap. En evenals de geheele natuur van het land is, zoo is ook zijne
luchtgesteldheid: in vele streken wisselt de strengste koude plotseling
af met de grootste hitte. Vooral in de oostelijke gewesten, waar de
vruchtbare plekken slechts met moeite beschermd werden tegen het
gevaar van de zandstormen der woestijn; waar de vruchten van 's men-
schen vlijt niet zelden door aardbevingen, sneeuwvallen, overstroomin-
gen verwoest werden, kwam de invloed, dien de natuur op den mensch
uitoefent, bijzonder sterk uit. Deze uitersten, welke zij in hunne
omgeving opmerkten, die voortdurende strijd tusschen de verschillende
krachten der natuur, hadden eenen eigenaardigen invloed op de gods-
dienstige denkbeelden der bevolking, welke zich de gansche stoffelijke
en zedelijke wereld voorstelde als eenen voortdurenden strijd tusschen
het Goede en het Booze. Twee hoofdgoden, de geest des lichts
Ahoeramazda, en de geest der duisternis Angramanjoes, kampten
met elkander om den voorrang en het was de plicht van de menschen,
den geest des lichts in zijnen strijd bij te staan door het goede te
doen en het booze te laten. Het zinnebeeld van den geest van het
Goede was de Zon, het licht, het zuiverende heilige vuur, dat daarom
hoog vereerd en voortdurend onderhouden werd, niet in bepaalde tem-
pels, maar meestal op hoogten, in de vrije natuur. Vandaar dat onder
de overblijfselen van de vroegere heerlijkheid der Perzen, welke nog
voorhanden zijn, geene tempelrulnen voorkomen gelijk in Egypte.
Want ook hun rijk, het eerste, dat ruim twee eeuwen lang over de
gansche bekende wereld heerschte, is gelijk alle andere groote rijken
der oudheid verdwenen en slechts enkele bouwvallen getuigen nog van
zijne aloude grootheid en zijnen roem.
De hoofdzetels der Perzische heerschers, toen ze op het toppunt van
hunne macht stonden, waren de beroemde steden Ecbatana, Susa,
Persepolis en Babyion. De eerste plaats, de oude residentie der Medische
koningen, wordt door Herodotus als eene heerlijke stad geschilderd en
van haren koningsburcht verhaalt hij, dat de muren bestonden uit
zeven ineen sluitende kringen, welker tinnen wit, zwart, rood, blauw
en oranje gekleurd waren, terwijl de borstwering der beide binnenste
muren met zilveren en gouden platen belegd was. Enkele armzalige
overblijfselen van al die heerlijkheid heeft men ontdekt bij het tegen-