Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
ander, dat eene vertaling daarvan in het Grieksch behelsde. Nu kon
men het Grieksch wel lezen, en zoo wist men ook, wat de hieroglyphen
te beduiden hadden. Geholpen door deze flauwe aanwijzing, wisten
later scherpzinnige mannen het zóó ver te brengen, dat ze vele andere
opschriften ontcijferden. Ze bedienden zich daarbij ook nog van andere
hulpmiddelen. Zoo gingen ze onderanderen uit van de veronderstelling,
dat het Koptisch, de taal der latere afstammelingen van de oude
Egyptenaren —■ eene taal, die nu ook al niet meer gesproken wordt
in Egypte, maar waarvan men nog wel geschreven overblijfselen heeft,
welke men lezen kan — nog vele sporen bevatte van het oud-Egyp-
tisch. En de uitkomsten hebben bewezen, dat die veronderstelling niet
ongegrond was. Tegenwoordig gaat men nog steeds voort met fle
ontcijfering van allerlei opschriften en papyrusrollen, die het oude
Egyptische volk hoe langer hoe meer in al zijne eigenaardigheden
doen kennen.
8. EEN VOLK VAN HAXDEFAARS.
De handel speelt eene hoogst belangrijke rol in de ontwikkelings-
geschiedenis der menschen. Hij is het, die volken van verschillenden
aanleg en van ongelijke beschaving met elkander in aanraking brengt
en daardoor aan de meer gevorderden gelegenheid verschaft, gezocht
of ongezocht, eenen weldadigen invloed uit te oefenen op de minder
ontwikkelden, 't Is de handel, die de behoefte deed ontstaan aan eene
juiste waarneming van de verschijnselen aan den sterrenhemel; die
rechtsbepalingen noodzakelijk maakte; die de kennis aangaande verre
landen en volken uitbreidde; die de produkten verschaft, waarmede de
nijverheid zich voedt; die handwerken en fabrieken in 't leven roept,
evenals hijzelf voedsel trekt uit de handwerksnijverheid en den
fabrieksarbeid.
De oudste middelpunten van den wereldhandel zijn dan ook de uit-
gangspunten van beschaving en ontwikkeling geweest.
De behoefte riep den handel in het leven. We kunnen ons voor-